Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Konsekvenser av ADHD medisin for kriminalitet og ulykker

Tarjei Widding-Havneraas disputerer 7.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Effect of ADHD Medication on Criminality and Injuries".

Hovedinnhold

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) er en nevroutviklingsforstyrrelse som kjennetegnes av oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet, og impulsivitet. Tilstanden debuterer ofte i ung alder med kronisk forløp og kan føre til utfordringer på flere områder i livet. Det er derfor viktig med kunnskap om effektiv behandling.

Farmakologisk behandling er vanlig, men det er begrenset kunnskap om langtidseffekter, særlig for personer med mildere symptomtrykk og alvorlige utfall som kriminalitet og ulykker. Samtidig er det bekymringer for under- og overbehandling av ADHD på grunn av store geografiske variasjoner i diagnostisering og medisinering.

Avhandlingen består av tre studier som undersøker effekter av ADHD medisin på kriminalitet og ulykker samt geografisk variasjon i medisinering, diagnostisering, og symptomtrykk blant barn og unge og bruker norske register- og surveydata.

Studiene er basert på et kvasieksperimentelt design som "rekonstruerer" et randomisert forsøk i observasjonsdata. Variasjonen i medisineringspraksis ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) brukes som en kilde til tilfeldig fordeling av medisin. Behandlingseffektene gjelder pasienter med milde symptomer i "gråsonen" for farmakologisk behandling.

Samlet viser studiene at ADHD medisin reduserer vold- og orden- og integritetskriminalitet, men ikke nødvendigvis ulykker, blant pasienter i gråsonen for behandling. Personer med ADHD hadde økt risiko for kriminalitet og ulykker sammenlignet med den generelle befolkningen. Videre var det store geografiske forskjeller i medisinering og diagnostisering av ADHD uten tilsvarende variasjon i symptomtrykk. Avhandlingen viser hvordan kvasieksperimentelle design kan gi ny kunnskap om behandlingseffekter som er vanskelig å oppnå med randomiserte forsøk av praktiske og etiske hensyn.

Personalia

Tarjei Widding-Havneraas (f.1990) har master i sosiologi og bachelor i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Siden 2015 har han vært tilsatt ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i Helse Bergen og fra 2018 stipendiat ved samme sted. I 2021 til 2022 var han Honorary Fellow ved University of Wisconsin-Madison. Veiledere har vært professor Arnstein Mykletun, professor Henrik Daae Zachrisson, førsteamanuensis Anne Halmøy og professor Ingvar Bjelland.