Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Problematisk og skadelig seksuell atferd blant barn

Monica Jensen disputerer 17.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Problematisk og skadelig seksuell atferd blant barn. Begreper, karakteristika og vurdering i norsk kontekst."

Hovedinnhold

I dag rapporterer én av fire ungdommer i Norge at de har erfart seksuell vold. Majoriteten har opplevd dette fra en jevnaldrende. Barn som har utøvd problematisk (PSA) eller skadelig seksuell atferd (SSA) er med andre ord en høyaktuell problematikk i dagens samfunn. Avhandlingen har undersøkt ulike kjennetegn hos en gruppe unge gutter som har vært i behandling etter å ha utøvd SSA. For de som skal vurdere alvorlighet av den seksuelle atferden, barnas behov for behandling og oppfølging, samt eventuelle sosiale restriksjoner og straffetiltak, er det viktig med pålitelige utredningsverktøy. I tråd med dette er ulike fagpersoners erfaringer og bruk av AIM3 Utredningsmodellen undersøkt. Arbeidet baserer seg på to datainnsamlinger og tre artikler.

Resultatene viser unge gutter med ulike og sammensatte vansker. Gjennomsnittlig alder for første SSA var 13 år, de fleste bodde med biologisk familie. Guttene hadde ofte opplevd vold, overgrep eller omsorgssvikt og mange hadde både kognitive og sosiale vansker. Familiene deres opplevde stort behov for hjelp og oppfølging. Resultatene viste ikke signifikante forskjeller mellom guttene som har utøvd SSA mot vesentlig yngre barn og de som hadde utøvd SSA mot jevnaldrende. Det var imidlertid en tendens til at de som hadde utøvd SSA mot mye yngre barn blant annet hadde opplevd vold og omsorgssvikt tidligere, og oftere hadde utsatt flere barn.

Undersøkelsen av AIM3 Utredningsmodellen viste et akseptabelt samsvar på skåringer innad i en gruppe av tverrfaglige fagpersoner. Det vil si at gruppen skåret moderat samsvarende i absolutt enighet og uenighet på skåring av 25 faktorer og 5 sumskårer på 3 ungdom med SSA (kasusvignetter). Samtidig rapporteres høy grad av opplevd nytteverdi. Funnene viser at om fagpersoner samarbeider og kartleggingen inkluderer perspektiv på barnas digitale aktivitet, alvorlige livshendelser samt utviklings- og familie-fungering, kan AIM3 støttes for bruk i Norge. Det anbefales at AIM3-modellen bør videreutvikles.

Personalia

Monica Jensen (f.1964) er utdannet psykolog (1990), spesialist i klinisk arbeid med barn/unge og samfunnspsykologi. Fra 2011 har hun vært ansatt ved Betanien sykehus og prosjektleder for to nasjonale SSA-prosjekter. Det offentlige ph.d.-prosjektet har vært gjennomført i samarbeid mellom Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), UiB og Betanien. Hovedveileder var forsker Ragnhild Bjørknes, og biveiledere var psykologspesialist Ingunn Rangul Askeland og professor Fungi Gwanzura Ottemöller.