Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Studier av alders-relaterte biomarkører i brystkreft

Lise Martine Ingebriktsen disputerer 30.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Breast cancer of the young: Exploring age-related breast cancer biology".

Hovedinnhold

Brystkreft er en sykdom som i økende grad rammer kvinner i Norge og den vestlige verden. Det er en økende forekomst av brystkreft hos yngre kvinner, som oftere har mer aggressive tumor-typer og opplever hyppigere spredning av kreftsykdommen sammenlignet med brystkreft hos eldre kvinner.

Doktorgradsarbeidet har satt søkelys på å få bedre kunnskap om brystkreftbiologi hos unge brystkreftpasienter. Ved å undersøke aldersrelaterte genuttrykks-endringer, har studien forsøkt å forklare hvorfor de underliggende biologiske faktorer i svulsten gir yngre pasienter mer aggressiv brystkreft enn det som observeres hos de eldre.

Det har i prosjektet blitt benyttet genuttrykksdata fra tidligere publiserte studier samt egne data fra arkivert svulstmateriale fra brystkreftpasienter tilhørende Hordaland-regionen. Resultater peker på høyere tumorcelleproliferasjon hos unge brystkreftpasienter og arbeidet har identifisert en gen-signatur bestående av seks gener som reflekterer tumorproliferasjon, aggressive tumorfunksjoner og redusert pasientoverlevelse. En slik alders-relatert gen-signatur kan bidra som et tilleggsverktøy for å oppdage undergrupper av pasienter med dårligere prognose enn først forventet.

Videre inkluderer arbeidet dybdestudier av Aurora kinase A (AURKA) på bakgrunn av dens sterke tilknytning til tumor-proliferasjon. Høyt uttrykk av både Aurora kinase A proteinet og AURKA genuttrykk var forbundet med ung alder, aggressive brystkreftkarakteristikka, og redusert overlevelse.

Doktorgradsarbeidet identifiserte også alders-relaterte genuttrykksforskjeller i undergrupper av brystkreft, i svulst-mikromiljøet, og i relasjoner mellom svulstceller og immunceller. Blant yngre brystkreftpasienter assosiert med aggressive undergrupper av brystkreft, tydet våre funn på at disse pasientene har et svulst-mikromiljø med immunceller som kan bidra til forbedret overlevelse observert blant disse pasientene.

Personalia

Lise Martine Ingebriktsen (f. 1994) har mastergrad i Biomedisin fra UiT, Norges arktiske universitet (2019), og begynte som doktorgradsstipendiat i 2019. Doktorgradsarbeidet utgår fra Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, med Førsteamanuensis Elisabeth Wik som hovedveileder, og Professor Lars A. Akslen og Forsker Erling A. Høivik som biveiledere.