Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan påvirket istidene bunnforholdene for havvind?

Hannah Elizabeth Petrie disputerer 30.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "An integrated geological characterization of marine ground conditions in the North Sea".

Hovedinnhold

En bedre forståelse av hvordan geologiske faktorer påvirker grunnforholdene ved havvindkraftverk kan bidra til betydelige kostnadsreduksjoner, og dermed hjelpe land med å nå sine mål for fornybar energi.

I denne avhandlingen presenterer Hannah Petrie en integrert geologisk karakterisering av de marine grunnforholdene i Nordsjøen basert på analyse av til et omfattende maringeologisk datasett innhentet ved de to, meget forskjellige havvindområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Hun har analysert et datasett samlet inn under et ti-dagers tokt med forskningsfartøyet G.O. Sars i 2022, samt eldre konvensjonelle 2D- og 3D-seismiske data fra olje- og gassleting, penetrasjonsekkoloddsdata, borehullsrapporter og litteratur.

De to studerte lokalitetene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kan betraktes som endepunkter av de ulike typene bunnforhold som finnes innenfor den norske delen av Nordsjøen, med 1) generelt dype, leirrike forhold i Norskerenna, preget av godt definerte lag av subglasiale morener og glasimarine til marine, finkornede sedimenter; og 2) de grunnere, svært heterogene, sandrike forholdene på Nordsjøplatået, preget av et bredt spekter av avsetningstyper, fra subglasiale til glasilakustrine og glasifluviale avsetninger, postglasiale elveavsetninger og tidevannskanaler, og grunnmarine systemer.

Det var også tatt et blikk på grunnforholdene i hele Nordsjøen og andre tidligere glasierte havområder. Gjennom en rekke case-studier fremhever Hannah hvordan karakteriseringsmetoder for havvindsområder er og bør utvikle seg etter hvert som viktigheten av en integrert tilnærming blir stadig tydeligere gjennom publisering av geologiske studier fra andre komplekse havvindsområder.

Personalia

Hannah Petrie har en bachelorgrad i geologi fra Universitetet i Edinburgh (2013) og en mastergrad i petroleumsgeovitenskap fra Imperial College London,(2014). I 2015 flyttet hun til Norge for å arbeide hos Statoil som letegeolog, og i 2020 tok en pause for å arbeide med doktorgraden sin ved Universitetet i Bergen. Prosjektet hennes har blitt veiledet av Professor Christian Haug Eide (UiB), Professor Emeritus Haflidi Haflidason (UiB) og Dr Tim Watton (Equinor).