Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Systemisk inflammasjon i tykktarmskreft

Anne Helene Køstner disputerer 14.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Correlating local and systemic tumor-associated inflammation in colon cancer".

Hovedinnhold

Markører for systemisk inflammasjon er forbundet med dårlig prognose i en rekke ulike kreft typer, inkludert tykk- og endetarms kreft. I dette doktorgrads arbeidet fokuseres på betydningen av systemisk tumor-assosiert inflammasjon bestemt ved måling av C-reaktivt protein (CRP) i blodet hos pasienter med resektabel metastatisk og lokalisert tykktarmskreft. Målet med studien var å øke forståelsen av hvorfor systemisk inflammasjon og forhøyet CRP er så ugunstig for prognose og sykdoms forløp hos pasienter med tykktarmskreft. Våre funn indikerer at CRP-verdien i blodet kan reflektere typen av immun respons lokalt i kreftsvulsten. Ved å undersøke immunuttrykket i primær svulsten fra pasienter med og uten forhøyet CRP i blodet viser vi at svulst-mikromiljøet fra pasienter med tegn på systemisk inflammasjon (CRP>30 mg/L) var mer uhensiktsmessig (myeloid) inflammert, særlig i form av høyt uttrykk av nøytrofile immun celler, sammenlignet med svulster fra pasienter med normal CRP. Av særlig interesse, viser vi at CRP muligvis er mer enn en passiv biomarkør, som potensielt kan spille en aktiv rolle i kreftsvulster. Dette åpner et nytt perspektiv på hvorfor forhøyet CRP er så uhensiktsmessig for kreftpasienters sykdoms forløp, og kan potensielt representere et nytt target for kreftbehandling. Videre forskning er nødvendig for å avklare CRPs rolle som biomarkør og mulig direkte aktør ved kreftsykdom.

Personalia

Anne Helene Køstner (f. 1979) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Aarhus i 2005. Hun er spesialist i onkologi og jobber som overlege ved Senter for Kreftbehandling, Sørlandet Sykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, og er gjennomført i samarbeide med Aarhus Universitetshospital. Hovedveileder har vært ph.D. og senior forsker Christian Kersten med Professor Torben Steiniche og Professor Halfdan Sørby som biveiledere.