Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Betydningen av nye biomarkører ved kronisk nyresykdom

Inga Strand Thorsen disputerer 12.1.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "New biomarkers in patients with chronic kidney disease, after kidney transplantation, in kidney donors and in acute myocardial infarction".

Hovedinnhold

Kronisk nyresykdom med varierende grad av nyresvikt er vanlig. Pasienter med nyresykdom har høy sykelighet og dødelighet spesielt av hjerte-/kar sykdom sammenlignet med resten av befolkningen.

Ved endestadium nyresvikt vil en nyretransplantasjon være den beste behandlingen. Ved en nyretransplantasjon kan nyre fra avdød giver eller fra en frisk person benyttes.

Avhandlingen består av 4 studier som overlapper tematisk, og som belyser nytten av nye biomarkører i forskjellige grupper av pasienter for om mulig å kunne forutsi prognosen for nyresykdommen og følgesykdommer bedre enn ved bruk av dagens rutineprøver.

Avhandlingen har etablert referansenivåer for NGAL, Klotho, FGF23 og vitamin D hos pasienter med kronisk nyresykdom stadium 3 til 5, hos nyredonorer og hos friske kontroller. I en nasjonal studie med over 700 nyretransplanterte pasienter, fant Thorsen en sammenheng mellom lavt nivå av vitamin D og overlevelse av nyretransplantat og pasient. Hun fant ingen sammenheng mellom overlevelse av transplantat eller pasient med FGF23 og Klotho hos transplanterte . Hos pasienter med akutt hjerteinfarkt, uten nyresvikt, kartla Thorsen nivåene av FGF23 på ulike tidspunkter i løpet av det første året etter hjerteinfarktet. Hun fant sammenhenger mellom FGF23 og utvikling av hjertesvikt, samsvarende med infarktstørrelse på MR av hjertet. Det tyder på at FGF23 kan være en faktor for sammenhengen mellom nyre- og hjertesykdom.

Funnene i avhandlingen bidrar til økt forståelse av de komplekse mekanismene bak nyresykdom. I framtiden kan disse biomarkørene bli en del av en pakke med markører som benyttes i pasientoppfølging av nyrepasienter for å få en mer individuelt tilpasset oppfølging.

Personalia

Inga Strand Thorsen (f.1980) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2006). Hun er spesialist i indremedisin og nefrologi, og jobber som overlege på nyreavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor Lasse Gunnar Gøransson og biveileder er phd Inger Hjørdis Bleskestad.