Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Søvn og psykisk helse hos voldsutsatte barn

Viktor Schønning disputerer 19.1.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Childhood maltreatment, sleep, and mental health in children and adolescents".

Hovedinnhold

Barnemishandling er utbredt og knyttet til økt risiko for helseproblemer. En rekke studier har sett på hvordan barnemishandling påvirker søvn og psykisk helse i voksen alder, men få studier har undersøkt hvordan mishandling rammer barn. For å kunne tilby barn og unge den hjelpen som trengs er det viktig å etablere hvordan søvn og psykisk helse påvirkes av mishandling. Gjennom fire artikler beskriver doktorgradsarbeidet etableringen av en langtids helseundersøkelse av voldsutsatte barn, og bruker data fra publiserte studier i en litteraturgjennomgang, samt innsamlet data fra Stine Sofie Senteret i Norge.

En protokollartikkel beskriver etableringen av den Norske Trippel-S undersøkelsen. Deltakerne er barn og unge som har blitt utsatt for mishandling, og er rekruttert fra Stine Sofie Senteret. Målet med studien er å kartlegge omfang og konsekvenser av barnemishandling ved å følge barn og ungdom og deres foresatte over flere år.

I en systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse fant vi at unge utsatt for barnemishandling har en økt risiko for insomni, kortere søvntid og mareritt. Denne studien oppsummerte publiserte studier på sammenhengen mellom barnemishandling og søvn hos barn og unge (5 til 18 år), og er den første meta-analysen som undersøker denne sammenhengen.

Vi fant også at ungdom utsatt for mishandling hadde lengre innsovningstid, lengre våkentid om natten og lavere søvneffektivitet. Barna utsatt for mishandling hadde også mer psykiske vansker enn sammenligningsgruppen, og disse vanskene forklarte en del av søvnvanskene. Dette ble funnet i to studier hvor barn fra Trippel-S undersøkelsen ble sammenlignet med deltakere fra Barn i Bergen studien. Resultatene understreker viktigheten av å fange opp søvnvansker og psykiske vansker hos barn og unge utsatt for mishandling.

Personalia

Viktor Schønning er utdannet cand.psychol. ved Universitetet i Bergen (2018). Doktorgraden er gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi ved UiB, i samarbeid med FHI og Stine Sofies Stiftelse. Doktorgraden er finansiert av Stine Sofies Stiftelse. Schønning arbeider som psykolog i spesialisthelsetjenesten, i et DBT-team for ungdom i Helse Bergen. Veiledere for doktorgradsarbeidet har vært seniorforsker Børge Sivertsen, professor Mari Hysing og Anders Dovran, ph.d.