Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Opptrening av oppmerksomhet ved ADHD – Et behandlingsmål?

Daniel André Jensen disputerer 2.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigating executive functions as a target for psychological interventions in ADHD: Exemplified through the use of Goal Management Training".

Hovedinnhold

ADHD er en hyppig forekommende, og ofte livslang, tilstand som kan påvirke mange deler av den enkeltes liv, som vansker med å styre oppmerksomheten og regulere følelser. Dette kan påvirke fungering i skole, jobb og sosialt med familie og venner.

Den vanligste behandlingen for ADHD i dag er medisiner, en behandling som ofte er effektiv. Det finnes imidlertid et vedvarende og tydelig behov for alternativer til slik behandling - både for de som ikke opplever tilfredsstillende effekt av medisiner alene, og for de som ikke ønsker eller kan bruke slike medisiner.

Jensen har i sin avhandling undersøkt sammenhengen mellom kognitive kontrollfunksjoner og vansker med følelsesregulering hos barn og ungdom med ADHD, og effekten av å trene kognitive kontrollfunksjoner som mål for behandling hos voksne med ADHD.

Avhandlingen viser en sammenheng mellom kontrollfunksjonen arbeidsminne og evne til følelsesregulering hos barn og ungdom med ADHD. Et svakere arbeidsminne var knyttet til større vansker med å regulere følelser. Videre ble det funnet at behandling rettet mot å styrke kognitive kontrollfunksjoner kan ha en positiv effekt ved ADHD. Dette ble gjort ved å tilby en gruppe voksne med ADHD «Goal Management Training» (GMT), en gruppebehandling som har dette som mål. Resultatene viser at deltakerne ble bedre til å styre oppmerksomheten sin, hemme impulser, regulere sterke følelser som sinne og tristhet og opplevde en høyere livskvalitet. Funnene i avhandlingen kan tyde på at deltakerne gjennom studien lærte seg strategier som bidro til at de ble i stand til å benytte sin oppmerksomhet på en mer effektiv måte og derigjennom opplevde en reduksjon i utfordringer i hverdagen.

Avhandlingens funn støtter viktigheten av å inkludere kognitive kontrollfunksjoner i forståelsen av ADHD og hvordan lidelsen påvirker viktige funksjoner som å fungere i jobb og sosialt med andre. Behandlingsformer som fokuserer på slike funksjoner, kan være et viktig tillegg til eksisterende behandling.

Personalia

Daniel A. Jensen (f. 1986) fullførte profesjonsstudiet ved Universitet i Bergen i 2014. Han er spesialist i voksenpsykologi. Jensens doktorgradsarbeid har vært veiledet av professor Lin Sørensen, professor Astri Johansen Lundervold, professor Jan Haavik og førsteamanuensis Anne Halmøy. Under arbeidet med graden har Jensen vært tilknyttet Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB, K.G. Jebsen senter for nevropsykiatrisk forskning og Betanien Sykehus AS.