Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Samspillet mellom kontinentskorpe og mantel

Anders Bjerga disputerer 26.1.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Crust-mantle interaction at the Arctic Mid-Ocean Ridges".

Hovedinnhold

Norskehavet er et av de yngste havene i verden og åpningen er en av de mest dramatiske hendelsene i norsk geologisk historie. Åpningsprossessen involverte storstilt magmatisk aktivitet hvor interaksjon mellom smelter og kontinentale materialer kan ha spilt en viktig rolle. Formålet med denne avhandlingen er å undersøke geologiske prosesser i norske dyphavsområder gjennom detaljstudier av et sett med unike prøver og observasjoner.

Avhandlingen undersøker norske dyphavsområder fra to ulike, men komplementære perspektiver. For det første tar avhandlingen for seg den omfattende magmatiske aktiviteten som skjedde under havåpningen for 55 millioner år siden. Resultatene fra dette arbeidet tyder på at interaksjonen mellom magma og kontinentale materialer kan ha bidratt til store utslipp av karbon til atmosfæren, og bidratt til omfattende klimaendringer.

For det andre ser avhandlingen på den nylige magmatiske utviklingen ved den ultrasakte Mohnsryggen. Her viser resultatene at de magmatiske prosessene ved sprederyggen skjer over lengre tid enn man tidligere har trodd. Videre har vi for første gang datert havbunnen utenfor den aktive sprederyggen langs Mohnsryggen, og ved dette kalibrert den geologiske utviklingen.

I arbeidet har vi også utviklet en helt ny metodikk for å vurdere om gamle kontinentale materialer og mineralkorn kan overleve i mantelen. Metodikken kan brukes til å studere bergarter fra flere verdenshav og kan gi grunnlag for å bekrefte eller avkrefte store ubesvarte spørsmål i geologien knyttet til bevaringen av kontinentalt materiale i mantelen.

Personalia

Anders Bjerga har en bakgrunn innen geokjemi med mastergrad fra Universitetet i Bergen. Etter endt mastergrad jobbet han hos Institutt for Energiteknikk ved avdeling for energiteknologi. De siste to årene har han vært ansatt hos EY, hvor han har jobbet med rådgivning innen blant annet utvikling av nye havnæringer. Doktorgradsprosjektet hans ved Senter for Dyphavsforskning handler om å studere magmatiske prosesser i de norske dyphavsområdene.