Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan påvirkes dopamin av nevrometabolske sykdommer?

Peter Daniel Szigetvari disputerer 14.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Monoamine synthesis in neurometabolic disorders affecting catecholaminergic functioning".

Hovedinnhold

I løpet av det siste århundret er det oppdaget mange sjeldne stoffskiftesykdommer. Sykdommene er ofte arvelige, symptomene debuterer tidlig og er ofte progressive, noe som gir tidlig død eller alvorlige, livslange symptomer. Selv om de enkelte sykdommene er sjeldne, bidrar de samlet til store samfunnsutgifter, funksjonshemming og mye menneskelig lidelse. Mange av tilstandene kan likevel behandles dersom de oppdages tidlig.

Szigetvari har undersøkt mekanismer ved tre ulike sykdommer som rammer omsetningen av aminosyrene fenylalanin og tyrosin. Han har særlig studert hvordan endret nivå av disse aminosyrene påvirker hjernens produksjon av signalstoffene dopamin og serotonin. Den mest kjente av sykdommene er fenylketonuri (Føllings sykdom), som skyldes nedsatt nedbrytning av fenylalanin. Denne sykdommen ble først beskrevet i Norge og rammer omtrent 1 av 10 000 nyfødte.

Hans første publikasjon gir en detaljert beskrivelse av genetiske varianter og egenskaper av enzymet tyrosinhydroksylase. Dette enzymet er nødvendig for produksjonen av dopamin, noradrenalin og adrenalin. Mutasjoner i tyrosinhydroksylase hemmer dannelsen av disse stoffene og gir symptomer i form av den sjeldne nevrologiske sykdommen DOPA-responsiv dystoni.

I sin neste artikkel studerte han norske barn med tyrosinemi type 1. Ved denne sykdommen hemmes nedbrytningen av tyrosin og pasientene får derfor unormalt høye nivåer av denne aminosyren. Han fant en sammenheng mellom høye nivåer av tyrosin i blodet og symptomer på uoppmerksomhet hos pasientene. De kognitive symptomene kan skyldes at høye nivåer av tyrosin hemmer produksjon av dopamin og serotonin. Dette fenomenet ble utforsket i hans siste artikkel, hvor årsakene til nedsatt dopaminproduksjon ble undersøkt i cellekulturer.

Samlet har prosjektet bidratt til økt kunnskap om den normale regulering av nevrotransmitterproduksjonen, hvordan denne påvirkes av nevrometabolske sykdommer og hvordan behandlingen av disse sykdommene kan forbedres.

Personalia

Peter Daniel Szigetvari har en mastergrad i medisinsk cellebiologi fra Institutt for biomedisin ved UiB i 2015 og en bacholgrad i nevrobiologi fra ELTE (Ungarn) i 2013. Fra mars 2024 starter han som postdoktor ved Haukeland Universitetssykehus.