Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

«Så fort de kan holde et glass» -Rusbruk blant barn i Afrika

Vilde Skylstad disputerer 22.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen " “As soon as they can hold a glass” - Exploring the prevalence, context and social determinants of early childhood substance use before age 10: a multimethod study from 11 countries in Africa".

Hovedinnhold

Hvordan kan vi forstå rusbruk i tidlig barndom? Globalt mangler det forskning på rusbruk i denne aldersgruppen, på tross av de viktige konsekvensene det kan ha for individet og samfunnet. Dette doktorgradsprosjektet har undersøkt forekomst, kontekst og sosiale helsedeterminanter for rusbruk blant barn under 10 år i Afrika.

For å helhetlig undersøke rusbruk blant barn, ble både kvalitative og kvantitative metoder tatt i bruk. Feltarbeid ble gjennomført i Uganda, hvor foreldre, lærere, helsearbeidere og andre var informanter i fokusgrupper og intervjuer. Epidemiologiske data fra Verdens Helseorganisasjon ble undersøkt for å beregne forekomst av tidlig rusbruk blant ungdomskolebarn i 10 afrikanske land og sammenhengen med sosiale helsedeterminanter.

Studien har to hovedfunn. Det første er at 9,5% av skolebarna rapporterte rusmiddelbruk før 10 års alder, og noen «så fort de kan holde et glass». Det andre er viktigheten av de sosiale forholdene, altså de sosiale helsedeterminantene, som del av årsaksbildet. I Uganda var inntak av rusmidler generelt utbredt, men var vanligere blant barn som opplevde fattigdom og ressursknapphet. Dette er blant de første beskrivelsene av dette folkehelseproblemet i denne aldersgruppen, og gir et viktig grunnlag for videre forskning og intervensjoner.

Personalia

Vilde Skylstad (f. 1991) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2019). Hun har vært forskerlinjestudent (2013-19) og stipendiat (2019-2023) ved Senter for Internasjonal Helse, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin. Veiledere har vært professor Ingunn Marie S. Engebretsen (Universitetet i Bergen) og ph.d. Ane-Marthe Solheim Skar (Folkehelseinstituttet og Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress).