Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Risikofaktorer for mobbing på arbeidsplassen

Lena Zahlquist disputerer 8.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Antecedents and developmental pathways to workplace bullying. The role of individual, situational and contextual factors."

Hovedinnhold

Mobbing på arbeidsplassen har omfattende negative konsekvenser både for dem som rammes, men også for kolleger og arbeidsmiljøet generelt. Mens vi vet mye om de negative konsekvensene mobbing har, vet vi mindre om risikofaktorer som kan føre til mobbing, samt hvilke beskyttende tiltak som kan redusere denne risikoen. Formålet med denne avhandlingen har derfor vært å bidra til mer kunnskap om mulige forløpere til mobbing. Til tross for at mobbing antagelig er påvirket av samspillet mellom mange ulike faktorer, har forskningen så langt i mindre grad klart å gjenspeile en slik kompleksitet. Et viktig mål med avhandlingen har derfor vært å undersøke hvilken betydning samspillet mellom arbeidsmiljøforhold, det sosiale klimaet i arbeidsgruppen og ansattes personlighetstrekk, samlet kan ha for risikoen for å bli utsatt for mobbing.

Vi finner da at et konfliktfylt og stressende arbeidsmiljø, preget av utydelige roller og høy arbeidsbelastning, øker risikoen for at ansatte blir utsatt mobbing på jobb. Denne risikoen er imidlertid enda høyere for dem som arbeider i team eller avdelinger kjennetegnet av et sosialt klima som er preget av konflikt og aggresjon. Vi fant derimot at det å arbeide i team eller avdelinger kjennetegnet av et sterkt konflikthåndteringsklima hadde en beskyttende effekt på sammenhengen mellom stressfaktorer og mobbing. I en studie av konfliktepisoder finner vi at ansatte som skårer høyt på trekksinne, som er en tendens til å være sensitiv for kritikk og negativ evaluering, kan være særlig utsatt for eskalering i tidlige konfliktfaser.

Resultatene fra avhandlingen tyder på at praktisk forståelse og forebygging av mobbing bør ta sikte på å fokusere både på aspekter i arbeidsmiljøet, som å redusere motstridende roller og krav, men også på å fremme et gunstig sosialt klima i arbeidsgruppen, der man har gode rutiner og metoder for håndtering av konflikter.

Personalia

Lena Zahlquist (f. 1986) har en bachelor- og en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Doktorgraden er gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hennes er finansiert av Norges forskningsråd. Hovedveileder for avhandlingen har vært førsteamanuensis Jørn Hetland og bi-veileder har vært professor Ståle Valvatne Einarsen. Lena jobber nå som høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.