Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Angst og depresjon hos ungdom i fosterhjem

Yasmin Moussavi disputerer 15.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Internalizing Problems among Youth in Foster Care: Maltreatment, symptom profiles, and treatment experiences".

Hovedinnhold

Ungdom som bor i fosterhjem har høyere risiko for psykiske lidelser som angst og depresjon. Vi har imidlertid lite systematisk kunnskap om sammenhengen mellom ungdommenes angst- og depresjonssymptomer og deres livserfaringer. Vi trenger og mer kunnskap om deres egne erfaringer med behandling.

Doktorgradsavhandlingen har belyst ulike sider ved dette. I første artikkel fant vi høye nivåer av angst og depresjon, særlig blant jentene. Disse vanskene hang sammen med ungdommenes erfaring med omsorgssvikt og mishandling. For jenter var denne sammenhengen sterkere enn for gutter.

Avhandlingens andre artikkel undersøker ulike symptomprofiler av angst og depresjon i tre ungdomsgrupper (ungdom i fosterhjem, ungdom fra den generelle populasjonen og ungdom som får behandling i BUP for angst og depresjon). Sammenlignet med ungdom i den generelle populasjonen var det mer sannsynlig at ungdom i fosterhjem hadde høy symptomprofil av angst og depresjon. På tvers av gruppene var jentene mer utsatt for å tilhøre gruppen med høy symptomprofil.

I tredje artikkel intervjuet vi ungdom i fosterhjem med angst- og depresjonsplager om deres behandlingserfaringer. Vi fant at det var mange ulike veier inn til behandling. Ungdommene fremhevet blant annet verdien av å forstå sine vansker i lys av sin livshistorie, og å utvikle strategier for å håndtere angst og depresjon. Tjenesteytere som ungdommene hadde tillit til og som fremmet deres sak ble også fremhevet som betydningsfullt for bedring. For denne gruppen ungdommer fremstår det som viktig at fosterforeldre og tjenesteytere samarbeider om å sikre tilgang til, og koordinerer hjelpetilbudet.

Funnene viser til viktigheten av å se ungdommenes psykiske vansker i lys av deres belastende livserfaringer. Funnene understreker også viktigheten av rutinebasert og bred kartlegging av potensielt traumatiske erfaringer, angst- og depresjonssymptomer, som kan bidra til at nødvendig hjelp og behandling blir tilbudt ungdommene i tide.

Personalia

Yasmin Moussavi (f. 1990) er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (2017). Avhandlingen utgår fra Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge (RKBU) Vest, NORCE, og Institutt for klinisk psykologi (IKP), Det psykologiske fakultet, UiB. Hovedveileder er Prof. Stine Lehmann (IKP, UiB). Medveiledere er Prof. Gro Janne Wergeland (KI 1, UiB), Prof. Bente S.M. Haugland (IKP, UiB), Prof. Tormod Bøe (ISP, UiB) og Prof. Silje Mæland (IGS, UiB). Studien er finansiert av Forskningsrådet og NORCE.