Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Islandske lovtekster i Magnus Lagabøtes monarkiske prosjekt

Julian Eduardo Valle disputerer 15.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Jónsbók and the Monarchical Project for Iceland".

Hovedinnhold

Jónsbók er en islandsk lovkodeks iverksatt av Kong Magnus VI Lagabøte Håkonsson under hans regjeringstid (1263–1280) og kunngjort på det islandske alltinget i 1281. Avhandlingen hevder at lovkodeksen var et uttrykk for det norske monarkiets politiske program slik det fremstod ved slutten av det trettende og begynnelsen av det fjortende århundre.

Avhandlingen utfordrer tidligere forskning på feltet som har fremhevet kodeksens utstrakte bruk av verdslig sedvanelov som forklaring for dens suksessfulle introduksjon og lange brukstid på Island, og demonstrerer derimot hvordan Kong Magnus VI Håkonsson aktivt tok i bruk de islandske lovene i sitt lovarbeid i sin lovgivning rundt vådeverk både i utformingen av Jónsbók og den norske Landsloven fra 1274–6. Avhandlingen hevder videre at innflytelsen fra kontinental lov var gjennomgripende etter 1281, da de norske kongenes politiske program hadde blitt påvirket av europeiske idéer om kongelig makt siden midten av det tolvte århundre (ca. 1163) og mer markant fra Håkon IV Håkonssons regjeringstid (1217–1263).

Ettersom lovboken ble til et uttrykk for kongelig vilje utviklet det seg et metonymisk forhold mellom kongen og den fysiske lovboken som tillot utvidelsen av kongens majestet til andre objekter tilknyttet administrasjonen av riket, slik som kongelige befalinger og brev. Disse var fra tidlig på trettenhundretallet av beskyttet gjennom opprettelsen av bréfabrot, som definerer det å bryte med en kongelig ordre som et lovbrudd.

Avhandlingen benytter synkroniske og diakroniske perspektiver på Jónsbóks prolog og straffelovseksjon, sistnevnte også kjent som mannhelgebolken, for å forklare tilpasnings- og innovasjonsprosessene som resulterte i lovboken som ble kunngjort i 1281. Disse delene av Jónsbók gjenspeiler monarkiets politiske program og er derfor relevante kilder for å belyse ambisjonene, redskapene, og begrensningene kongen hadde i prosessen med å konsolidere makt vis-à-vis sine interne og eksterne konkurrenter.

Personalia

Julián Valle (f.1988) er født i Buenos Aires, Argentina, og fullførte sin mastergrad i islandske middelalderstudier ved Universitetet på Island i 2017. Oppgaven ble fullført ved Institutt for lingvistiske, litteraturvitenskapelige og estetiske studier (LLE) ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er Helen Leslie-Jacobsen og assisterende veileder er Viðar Pálsson.