Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kognisjonens rolle i sosiologiske handlingsmodeller

Sascha Grehl disputerer 22.3.2024 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Intuitive and Deliberative Behavior".

Hovedinnhold

I denne avhandlingen undersøker Sascha Grehl den kritiske rollen som kognisjon spiller i sosiologiske teorier om menneskelig handling, med mål om å bidra til å forbedre og evaluere teorier som bedre gjenspeiler kompleksiteten i menneskesinnet.

Undersøkelsen begynner med et fokus på iterert resonnering, en spesifikk kognitiv ferdighet, og undersøker hvordan denne ferdigheten manifesterer seg i sosiale situasjoner. Gjennom to laboratorieeksperimenter viser avhandlingen at mennesker har en bemerkelsesverdig begrenset kapasitet for denne typen resonnering, med minimal variasjon mellom individer. Denne innsikten understreker behovet for å ta hensyn til kognitive begrensninger når man analyserer menneskelig atferd. Videre tyder forskningen på at en persons resonneringsstil - hvordan vedkommende bruker sine kognitive evner - har stor innvirkning på beslutningstaking, kanskje enda større enn kognitive evner alene.

I forlengelsen av disse innledende funnene går avhandlingen dypere inn i utforskningen av resonneringsstiler, særlig gjennom Dual Process Perspective (DPP). DPP skiller mellom intuitive og deliberative resonneringsprosesser, og danner grunnlaget for hypoteser om hvordan disse resonneringstypene kan påvirke atferd under visse forhold. Valideringen av disse hypotesene gjennom ytterligere to laboratorieeksperimenter styrker DPPs kjerneprinsipper.

For å utvide forskningens anvendelighet ytterligere, undersøker avhandlingen DPPs nytteverdi i den virkelige verden utenfor laboratoriet. Presentasjonen av empiriske bevis fra både et ikke-reaktivt felteksperiment og en nettbasert spørreundersøkelse bekrefter DPPs effektivitet i praktiske scenarier og dens kompatibilitet med standard undersøkelsesteknikker.

Avslutningsvis understreker avhandlingen viktigheten av å integrere realistiske antakelser om kognisjon i handlingsteorier for å forbedre sosiologiske forklaringer og muliggjøre mer nøyaktige prediksjoner.

Personalia

Sascha Grehl har en bachelorgrad i samfunnsvitenskap og filosofi og en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Leipzig, Tyskland. Hans mentor for dr. philos. er professor Andreas Tutić (UiB). Deler av avhandlingen stammer fra forskningsprosjekter som ble finansiert av Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).