Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Innblikk i lederes foretrukne tilnærminger til kriser

Jostein Mattingsdal disputerer 4.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Collaborative Crisis Response. The influence of occupational backgrounds and phase transitions on the decision-making of police and military commanders in hybrid warfare."

Hovedinnhold

Beslutningene som tas av ledere under sikkerhetspolitiske kriser kan ha betydelige konsekvenser som påvirker ikke bare dem selv og deres underordnede, men involverer også en betydelig risiko for statens sikkerhet, samfunnets sikkerhet og sikkerheten til hver enkelt borger. Det er begrenset kunnskap om faktorene som påvirker disse lederne og kvaliteten på deres beslutninger i møte med moderne sikkerhets trusler. Denne avhandlingen har derfor som mål å øke kunnskapen om beslutningsprosessene til ledere i politiet og Forsvaret, spesielt i sammenheng med tverrsektorielt samarbeid ved hybride angrep på Norge.

Funnene viser at i overgangen mellom fred og krig, preget av usikkerhet og uklare ansvarsområder, er det større sannsynlighet for at ledere foretrekker å bruke kjente metoder fremfor ukjente metoder. Denne tendensen er spesielt merkbart blant de med begrenset erfaring fra tverrsektorielle operasjoner og når beslutningene tas før krisen har eskalert til krig. Det er også forskjeller i beslutningene mellom ledere fra politiet og Forsvaret når det gjelder deres preferanse for offensivitet og rask respons. Overgangen til krig intensiverer begge gruppene sin offensivitet og opplevd tidsnød. Studien viser også at ledergrupper med høy standhaftighet, som har en tendens til å bruke betydelige ressurser og handle offensivt, kan være mer utsatt for feilvurderinger og oppnå dårligere resultater når de håndterer kriser i krigstid.

Resultatene indikerer at ledere som deltar i tverrsektoriell krisehåndtering, bør ta hensyn til beslutningstakernes preferanser, standarder og etablerte prosedyrer. De bør også ha en grundig forståelse av implikasjonene ved en eskalering av krisen til krig, inkludert endringer i strategiske mål og utvikling av fleksible planer for ressursutnyttelse. Dette vil bidra til solide beslutningsprosesser som sikrer interoperable ledergrupper med en helhetlig tilnærming for håndtering av trusler.

Personalia

Jostein Mattingsdal (f. 1980) har en bachelor- og en mastergrad i militære studier fra Forsvarets Høgskole. Doktorgraden er gjennomført ved Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet, ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Forsvaret. Hovedveileder for avhandlingen har vært professor Roar Espevik og bi-veiledere har vært professor Bjørn Helge Johnsen, professor Jarle Eid og professor Sigurd Hystad. Jostein jobber nå som hovedlærer i ledelse ved Sjøkrigsskolen.