Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kognitive vansker blant pasienter med rusmiddelproblemer

Jens Hetland disputerer 5.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cognitive impairment as a predictor of outcomes in SUD rehabilitation".

Hovedinnhold

Pasienter i rusbehandling har ofte kognitive vansker, som svekket oppmerksomhet, hukommelse, resonneringsevne og problemløsning. Disse vanskene kan ha en direkte sammenheng med tilbakefall og avbrudd i behandlingen, og kan dermed ha en negativ effekt på tilfriskningen. Identifisering av kognitive vansker kan derfor være avgjørende for å gi best mulig behandling og oppfølging.

Avdekking av kognitive vansker er ofte utfordrende i tjenestene som yter rusbehandling da det er mangel på kvalifisert personell til å utføre omfattende nevropsykologiske utredninger. Klinikere må derfor ofte stole på resultater fra korte og enkle screeningverktøy for å avdekke kognitive vansker. Nytteverdien av slike instrumenter for å forutsi langsiktige behandlingsutfall er imidlertid usikre.

I sin doktorgradsavhandling har Jens Hetland undersøkt forekomst av kognitive vansker og hvorvidt screening for kognitive vansker ved behandlingsstart kan forutsi langsiktig rusmiddelinntak og psykologisk lidelsestrykk ett og fem år etter behandlingsstart.

Hovedfunnene i doktorgradsprosjektet indikerer at pasienter i rusbehandling har en høy forekomst av svekket kognitiv fungering. Resultatene viser også begrenset nytte av korte kognitive screeninginstrumenter for å predikere langsiktig rusmiddelbruk og psykisk lidelsestrykk i en klinisk sammenheng.

Resultater fra doktorgradsprosjektet understreker behovet for å utvikle nye og mer treffsikre utredningsprosedyrer som er spesifikt tilpasset pasienter som mottar behandling for rusmiddellidelser. Dette kan potensielt forbedre behandlingsutfallene ved å sikre at pasienter med kognitive utfordringer får den støtten og oppfølgingen de trenger.

Personalia

Jens Hetland (f. 1980) er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (2009) og spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Avhandlingen utgår fra Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Veiledere har vært førsteamanuensis/forskningsleder ved Universitetet i Stavanger/KORFOR Aleksander Hagen Erga og professor Astri J. Lundervold ved Universitetet i Bergen.