Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kognitiv svekkelse i tidlig fase av multippel sklerose

Ellen Danielsen Skorve disputerer 19.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cognitive assessment in the early stages of multiple sclerosis".

Hovedinnhold

Kognitiv svekkelse er et vanlig symptom hos pasienter med multippel sklerose (MS), med potensielt stor innvirkning på livskvalitet, yrkesdeltagelse og sosialt liv. Likevel, er ikke kognisjon rutinemessig undersøkt. Brief International Cognitive Assessment for MS (BICAMS) er et kort testbatteri som kan gjennomføres på 15 minutter, og som er spesifikt utviklet for pasienter med MS. Først undersøkte vi kognitiv funksjon ved å bruke BICAMS hos en gruppe nydiagnostiserte MS-pasienter og sammenlignet resultatene med friske kontroller for å vurdere hvor stor grad av kognitiv dysfunksjon som er til stede i tidlig fase av sykdommen. Her fant vi at nesten 50% viser tegn til kognitive vansker allerede innen tre år med diagnosen. Samtidig brukte vi kontrollgruppen til å vurdere hvor godt verktøy BICAMS er for screening av kognitiv funksjon ved å reteste et tilfeldig utvalg fra kontrollgruppen etter 1-4 uker. Videre fulgte vi pasientene i to år og testet med BICAMS årlig for å vurdere utviklingen av kognitive vansker over tid.. 30% av pasientene var klassifiserte som kognitivt svekket gjennom hele studien, mens 50% var kognitivt intakt gjennom hele observasjonstiden. De resterende 20% fremviste enten varig bedring (14%) eller varig forverring (6 %) ved studiens slutt sammenlignet med baseline. Til slutt ville vi vurdere assosiasjoner mellom kognitiv funksjon og globale hjernevolummål kalkulert fra årlige MR-undersøkelser. Her fant vi signifikante endringer i volummål gjennom studien, samt sterke korrelasjoner mellom hjernevolum og BICAMS-resultatene. Det var også signifikante forskjeller mellom de kognitivt svekkede og de med bevart kognitiv funksjon med hensyn til hvit- og gråsubstansvolum samt tap av hjernevolum over tid. Doktorgraden har gitt ny kunnskap om kognitive vansker ved diagnosetidspunkt som styrker anbefalinger om innføring av kognitiv screening tidlig i sykdomsforløpet for å bedre pasientenes livskvalitet og utsikter til å fortsette i arbeid lengst mulig.

Personalia

Ellen Danielsen Skorve (f. 1985) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2012) og lege-i-spesialisering innen nevrologi siden 2014. Under arbeidet med doktorgraden har hun vært tilknyttet Klinisk institutt 1 ved UiB og NeuroSysmed. Hovedveileder har vært professor Kjell-Morten Myhr ved NeuroSysmed og bi-veiledere har vært professor Øivind Torkildsen ved Nevrologisk avdeling (HUS) og professor Astri J. Lundervold ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (UiB).