Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva påvirker barns helse og utvikling?

Linda Margareta Östergren disputerer 26.4.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Three Essays on Early Childhood Investments ".

Hovedinnhold

Östergren sin avhandling består av tre artikler om hvordan barns helse og utvikling påvirkes av ulike politiske tiltak. Alle artiklene bruker mikroøkonometriske metoder og data fra norske register til å estimere årsakssammenhenger for en rekke utfall som følge av ulike politiske endringer. Målet med avhandlingen er å forstå hvordan ulike opplevelser i tidlig barndom påvirker barns helse og utvikling på kort og lang sikt.

Den første artikkelen studerer effekter av økt tilgang til jordmødre under svangerskap på barn og mors helse. Studien tar utgangspunkt i jordmor-reformen som ble innført i 1995. Studien viser at økt tilgang til jordmødre førte til en reduksjon i keisersnitt, og at denne effekten er drevet av mødre med lav sosioøkonomisk status og av førstegangsmødre. Resultatene tyder på at økt tilgang til jordmødre under svangerskap er en god investering for samfunnet. Reformen synes å bidra til helsegevinster for barn og mor, lavere fødselskostnader, samt til å frigjøre kapasitet på sykehus og hos fastlegen.

Den andre artikkelen studerer effekter av økt tilgang til barnehage for små barn på skoleprestasjoner og helse senere i livet. Artikkelen bidrar til debatten rundt påstander om at tidlig barnehagestart kan ha negative effekter på barns utvikling. Resultatene viser imidlertid at barnehage ikke synes å være skadelig for de minste barna når barnehagen er av høy kvalitet.

Den tredje artikkelen studerer effekter på barns skoleprestasjoner og helse senere i livet som følge av økt lærerkvalitet i barnehagen, målt gjennom formell utdanning. Resultatene tyder på at høyere utdanning blant ansatte i barnehagen ikke synes å være en vesentlig faktor for barnas skoleprestasjoner og helse senere i livet.

Personalia

Linda Margareta Östergren (f. 1991) fullførte sin mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen i 2016. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen hvor hun har vært stipendiat. Veiledere for avhandlingen har vært professor Julie Riise og professor Rita Ginja. Julie Riise er også medforfatter på en av artiklene. Linda jobber nå som samfunnsøkonom i Oslo Economics.