Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Studier og medikamentell behandling for ME/CFS

Ingrid Gurvin Rekeland disputerer 2.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS): Clinical trials, medical treatment and pathomechanisms".

Hovedinnhold

Rekeland har forsket på Myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS). Avhandlingen inkluderer fem artikler: to studier med utprøving av medikamentell behandling som påvirker immunsystemet – rituximab og cyklofosfamid – og en studie med 6-års oppfølging av pasientene i disse to studiene. I tillegg en studie uten intervensjon, med registrering av fysisk aktivitet, symptomer og livskvalitet, og en studie med målinger av serum-konsentrasjon av rituximab etter behandling. Rituximab-studien var en studie med 151 pasienter ved fem sykehus i Norge. Studien var dobbelt-blindet og placebo-kontrollert. Etter behandling med enten rituximab eller saltvann, var det ingen forskjell på symptomer i de to gruppene. I studien med 40 pasienter som fikk cyklofosfamid, gav behandlingen effekt hos 55 % av pasientene. Gunstig effekt på ME/CFS-symptomene etter behandling med cyklofosfamid, et immunmodulerende medikament, støtter den underliggende hypotesen om at immunsystemet er involvert i sykdomsmekanismen hos en undergruppe av ME/CFS-pasientene. En svakhet ved cyklofosfamid- studien er at det var en åpen studie, der alle visste at de fikk aktivt medikament. Oppfølgingsstudien etter 6 år viste at et betydelig antall fremdeles rapporterer bedret fysisk kapasitet og mindre symptomer i gruppen som fikk cyklofosfamid, sammenlignet med gruppene som fikk rituximab eller saltvann. Cyklofosfamid har mulige bivirkninger, ikke minst kan pasientenes fertilitet påvirkes. Forskningsgruppen arbeider videre mot å finne et medikament med mindre bivirkninger til bruk i behandling. Myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) rammer 0,2-0,8 % av befolkningen, har ukjent etiologi, høy symptombelastning, ingen biomarkør, og ingen godkjent, effektiv behandling. Resultatene fra forskningen støtter at ME/CFS kan påvirkes ved immunmodulerende behandling. Det bør arbeides videre for å belyse sykdomsmekanismer med mål om å utvikle rasjonell og mer presis behandling.

Personalia

Ingrid Gurvin Rekeland er overlege ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, der hun jobber i gruppen som behandler tarmkreft. Hun har vært tilknyttet forskningsgruppen for ME/CFS ved kreftavdelingen siden 2014. Siste 6 år har hun hatt doktorgrads-stipend fra Helse Vest i 50 % stilling.