Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sikkerhet ved bruk av dentale nanomaterialer

Victoria Xenaki disputerer 23.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nanosafety aspects: Dental health care workers’ perception of nanomaterials and in vitro nanotoxicity assessment using new approach methodologies".

Hovedinnhold

Nanoteknologi er i utstrakt bruk innen medisin og odontologi. Tannhelsepersonell bruker nanomaterialer i pasientbehandling, men vi vet lite om deres holdninger og motivasjon til å bruke nanomaterialer i fremtiden. Påviste toksiske effekter knyttet til bruk av nanomaterialer vekker bekymring angående hvor trygge disse materialene er i bruk.

Den første delen av avhandlingen identifiserer risiko/nytteoppfatninger og intensjon/motivasjon relatert til bruk av nanomaterialer blant tannhelsepersonell i Norge. I 2017 ble en elektronisk survey undersøkelse gjennomført blant alle tannleger og tannpleiere ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. Studien viste at mer enn halvparten av deltakerne hadde sterke nytte- og risikooppfatninger knyttet til bruk av dentale nanomaterialer. Videre viste studien at de sterkeste prediktorene for intensjon/motivasjon om å bruke dentale nanomaterialer var positive holdninger og opplevelse av å ha kontroll med produktene. Disse resultatene kan være til nytte for beslutningstakere ved kommunisering av risikoinformasjon og når det gjelder håndtering av nanomaterialer i tannhelsetjenesten.

Andre delen av avhandlingen omhandler in vitro cytotoksiske effekter av TiO2 nanopartikler. I denne studie ble ulike cellekultur modeller eksponert for TiO2 nanopartikler og deres overlevelse ble undersøkt med impedansbasert monitorering. Immunhistokjemi ble brukt til å vurdere biologiske endringer i cellekultur modellene. Det ble observert nedsatt vekst av orale celler etter eksponering med TiO2 nanopartikler noe som bør undersøkes nærmere.

Personalia

Victoria Xenaki er utdannet tannlege ved I.M. Sechenov Det Første Moskva Statens Medisinske Universitet (2008) og har mastergrad i Oral Sciences fra Universitetet i Bergen (2015). Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for klinisk odontologi, Klinisk institutt 1 og Avdeling for Patologi, Haukeland universitetssykehus. Hovedveileder har vært professor emeritus Anne Nordrehaug Åstrøm, og biveiledere har vært professor Mihaela Roxana Cimpan, professor Daniela Elena Costea og førsteamanuensis Ileana-Mihaela Cuida Marthinussen.