Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kloakkovervåkning - avslører avføringens hemmeligheter

Vera Radisic disputerer 21.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sewage as a source of population-based surveillance and dissemination of antimicrobial resistance in the marine environment".

Hovedinnhold

Antibiotikaresistens regnes som en av våre største helseutfordringer, og andelen multiresistente bakterier forventes å øke i tiden fremover. Dagens resistensovervåkning foregår i all hovedsak på bakterier fra pasienter og syke dyr. Vi vet derfor lite om resistensutviklingen til sykdomsfremkallende bakterier i befolkningen som sådan, eller i miljøet i Norge. Kloakkovervåkning har vist seg å være en god tilnærming for å kunne forstå resistenssituasjonen hos sykdomsfremkallende bakterier i befolkningen og hva som til slutt havner i det marine miljøet gjennom kloakkutslipp.

I doktorgradsarbeidet har Vera Radisic undersøkt kloakkprøver, både innløps- og utløpsprøver, fra de fem store renseanleggene i Bergen kommune og fra sykehusavløpet. Fra de ulike prøvene har hun undersøkt og kartlagt forekomsten av resistens hos bakteriene Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae og Escherichia coli. Disse bakteriene kan noen ganger gi alvorlige infeksjoner. Resistens mot såkalt «siste utvei» antibiotika, slik som tigesyklin og kolistin, ble påvist hos K. pneumoniae, mens resistens mot karbapenemer, kolistin og tigesyklin ble påvist hos E. coli. Multiresistente isolater ble påvist hos E. coli, K. pneumoniae og E. faecium. Helgenomsekvensering av utvalgte isolater viste tilstedeværelse av klinisk viktige resistensgener. Sykehusavløpet avdekket tilstedeværelse av sykdomsfremkallende bakterier og ulike resistensgener, inkludert nye gener. De samme sykdomsfremkallende bakteriene og resistensgenene ble også påvist i det behandlede avløpet fra det renseanlegget som mottar sykehuskloakken, noe som tyder på at sykehuset er en kilde til spredning av resistens i det mottakende marine miljøet.

Dette arbeidet viser at sykdomsfremkallende bakterier og resistensgener havner i det marine miljøet selv om kloakken er behandlet, og at sykehusavløpet er en betydelig kilde. Forebyggende tiltak som ytterligere rensing av kloakk, spesielt fra sykehuset, bør vurderes.

Personalia

Vera Radisic, født i 1996, er utdannet lektor med spesialisering i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2020. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og ble utført ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen. Dr. Nachiket P. Marathe (HI) har vært hovedveileder, mens Prof. Bjørn Tore Lunestad (HI/UiB) og Prof. Lise Øvreås (UiB) har vært biveiledere.