Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mitokondrieoverføring fra hjerneceller til hjernekreftceller

Simon Humberto Storevik disputerer 3.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Contact-dependent cell communication and mitochondria transfer in the glioblastoma microenvironment".

Hovedinnhold

Glioblastom er den vanligste og mest alvorlige hjernekrefttypen blant voksne. Det har vært få framskritt innen behandling de siste tiårene og prognosen er alvorlig. I sitt doktorgradsarbeid har Storevik fokusert på kommunikasjon mellom glioblastomceller og normale hjerneceller, med særlig fokus på overføring av mitokondrier. Overføringen skjer via cellulære utløpere som danner nettverk mellom cellene og styres av proteinet Growth associated protein 43 (GAP-43). Hjernekreftceller som mottar mitokondrier fra normale celler er mer invasive, vokser raskere og har økt cellulær respirasjon. Signalveien TGF-beta vises å ha en sentral rolle i dannelsen av cellulære utløpere hos hjernekreftceller. Effekten skjer via den SMAD-avhengige ruten og medieres av proteinet Trombospondin 1 (TSP1).

Ved å identifisere GAP-43, TGF-beta og TSP1 som vesentlige aktører innen sykdommens biologi og utvikling avdekkes potensielle terapeutiske mål. Videre gir resultatene økt forståelse av viktige prinsipper innen cellulær kommunikasjon som kan ha betydning også innen andre felt enn nevro-onkologi.

Personalia

Simon Humberto Storevik er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2016) og arbeider for tiden som lege-i-spesialisering ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus (HUS). Under doktorgradsarbeidet har han vært tilknyttet Institutt for biomedisin ved Det medisinske fakultet. Hovedveileder har vært professor Hrvoje Miletic ved patologisk avdeling HUS. Bi-veileder har vært professor Rolf Bjerkvig ved Institutt for biomedisin.