Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Musikkfellesskap er viktig for flyktningbarn

Kaja Elise Åslid Enge disputerer 11.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Being with friends and having fun!".

Hovedinnhold

Dette doktorgradsprosjektet setter fokus på hvordan musikkterapi som en del av skoledagen kan være en støtte for barn med fluktbakgrunn. Basert på tre kvalitative studier, viser forskningen at deltakelse i musikalske vennefellesskap er av stor betydning for barna, der spesielt utvikling av musikalsk kunnskap gjennom samspill med venner er et viktig element. Videre fremheves det at musikkterapi kan gi opplevelser av glede, vitalitet og mestring, og kan være en støtte i å håndtere vanskelige følelser og livssituasjoner.

Barn med fluktbakgrunn risikerer å være i en svært krevende livssituasjon over lang tid, og helse og utvikling er i stor grad avhengig av trivsel og livskvalitet i landet de reetablerer seg i. I integreringsfasen er skolen en viktig helsefremmende arena, og psykososiale aspekt av skolehverdagen er sentrale. Samtidig viser forskning at det er behov for å videreutvikle system og arbeidsformer i skolen for å i tilstrekkelig grad møte flyktningbarns behov. Dette doktorgradsprosjektet peker på at aktiv bruk av de sosiale og emosjonelle ressursene musikk tilbyr kan bidra til skolens psykososiale arbeid. Spesielt blir det fremhevet at musikkterapi kan bidra ved å gi tilgang til støttende fellesskap, glede og mestringsopplevelser i hverdagen.

Personalia

Kaja Elise Åslid Enge har en mastergrad i musikkterapi fra Aalborg Universitet. Doktorgradsarbeidet har vært gjennomført ved Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda, med Brynjulf Stige som hovudveileder og Dag Øystein Nordanger som medveileder. I dag er Kaja ansatt ved Barne- og familiehjelpen i Bergen kommune, Etat for barn og familie.