Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Alle skal med - om ungdommers erfaringer med kroppsøving

Janiche Helen Pedersen disputerer 13.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ungdom og kroppsøving".

Hovedinnhold

Avhandlingens formål har vært å utforske videregående elevers erfaringer med og tanker om ordinær og tilrettelagt kroppsøving, samt å få kunnskap om kroppsøvingslærernes erfaringer med og syn på å undervise i faget. De empiriske funnene er presentert og diskutert i tre separate artikler. I den første artikkelen ses elevenes erfaringer med ordinær kroppsøving opp mot læreplanens intensjoner. Hvordan læring fremmes eller hemmes drøftes på basis av undervisningsmetode og til dels motstridende perspektiver som påvirker kroppsøvingsfagets innhold og undervisning, særlig vurdering, inkludering og medbestemmelse så ut til å spille en rolle for elevenes trivsel. Den andre artikkelen løfter frem erfaringer som ligger til grunn for frafall fra ordinær kroppsøving. Marginalisering med manglende selvtillit og mestring som konsekvens, sammen med en uttalt sårbarhet for andres blikk ble løftet frem. Det som særpreget tilrettelagt kroppsøving var det å kjenne seg inkludert, få medansvar og oppleve støtte fra lærer. Samtidig følte elevene seg utenfor i det større felleskapet i klassen. I den tredje artikkelen trakk kroppsøvingslærerne frem utfordringer og spenninger knyttet til undervisning, innholdet i timene og til vurderingsgrunnlaget for å gi karakter, samt fagets berettigelse som læringsfag og hva helseaspektet i faget kan og bør være. Hvordan debatter i samfunnet påvirker disse spørsmålene og kroppsøvingspraksis var vevd inn i dette. Avhandlingen som helhet bidrar substansielt i debatten om kroppsøvingsfagets innhold, relevans og legitimitet, og tar for seg en relevant kontekstualisering av kroppsøvingsfaget og funnene i studiene. Avhandlingen bidrar til bekreftende kunnskap som altså støtter kunnskap vi har fra før, til utfyllende kunnskap ved at kunnskap vi har fra før nyanseres, og videre til kunnskap om erfaringer med praksiser i kroppsøving vi vet lite om fra før. Det siste er ikke nødvendigvis helt ny kunnskap, men kunnskap som absolutt er av nyhetens interesse.

Personalia

Janiche Helen Pedersen har en mastergrad i fysioterapivitenskap fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har vært gjennomført ved Universitetet i Bergen, med professor Målfrid Råheim som hovedveileder og professor emerita Eline Thornquist som medveileder. I dag er Janiche ansatt som fagseksjonsleder ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for Helse og sosialvitenskap, Institutt for helse og funksjon, Fagseksjon Master i klinisk fysioterapi