Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Landskapet påvirket jernalderens samfunn og gravskikk

Anne Drageset disputerer 14.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Jernalderens landskap: en regionalarkeologisk studie av gravskikken i Hardanger».

Hovedinnhold

Landskapet hadde sterk påvirkningskraft på jernalderens (500 f.Kr.–1050 e.kr.) bosettingsmønster og plassering av gravminner i Hardanger. Særlig Hardangerfjorden forente regionen og la grunnlag for kontakt med omverden via kysten og mot Hardangervidda i øst.

Omkring 1500 av menneskene som levde i Hardanger i jernalderen fikk gravminner som vi kjenner til i dag. Gravminnene er resultatet av en kumulativ tilvekst i et landskap som endret seg generasjon for generasjon. Gravenes tidsdybde er derfor helt avgjørende i forsøket på å forstå jernalderens gravlandskap. Anne Drageset har, gjennom en induktiv systematisering av utvalgte elementer i det arkeologiske gravmaterialet, skissert en kronologisk utvikling av periodens gravskikk.

Drageset viser videre i sin doktoravhandling hvordan gravminners plassering i landskapet kan avspeile makt- og sosiale strukturer. Med utgangspunkt i landskapet rundt Hardangerfjorden, viser hun hvordan landskapet ble brukt til å kontrollere andre mennesker, eiendom og ressurser. Dette gjøres ved å se overordnet på hele landskapskonteksten, som inkluderer bosetning, innmark- og utmarksbruk, bevegelsesmønstre og kommunikasjon.

Hereidgravfeltet i Eidfjord er særlig vektlagt. En feltundersøkelse resulterte i tre nye gravrøyser fra eldre jernalder og en flatmarksgrav fra vikingtid. Funnene, i kombinasjon med eksisterende kunnskap om Hereid, frembringer ny kunnskap omkring av Hereidgravfeltets brukstid, gravskikk og horisontalstratigrafi.

Drageset sin forskning er med på å øke forståelsen av samspillet mellom landskap, mennesker og gravminner i jernalderen.

Personalia

Anne Drageset (f. 1981 i Bergen) fullførte sin mastergrad i arkeologi ved Universitetet i Bergen i 2008. Hun har arbeidet med arkeologisk feltarbeid og kulturminnevern hos flere fylkeskommuner og landsdelsmuseum. Drageset har vært stipendiat i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Siden 2022 har hun vært ansatt som seniorrådgiver for kulturminner hos Sweco.