Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Sirene og det utvidete politikkbegrepet

Synnøve Skarsbø Lindtner disputerer fredag 14. mars 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Som en frisk vind gjennom stuen» - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet.

Hovedinnhold

Synnøve Skarsbø Lindtner disputerer fredag 14. mars 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Som en frisk vind gjennom stuen» - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet.

 

Kvinnebladet Sirene var en viktig årsak til at feministiske ideer fikk gjennomslag langt utover den organiserte kvinnebevegelsens grenser i Norge på 1970-tallet. Bladet skulle være et ”alternativ til ukepressens bevisste påvirkning til den tradisjonelle kvinnerolle” og henvendte seg til en bred kvinneoffentlighet. Gjennom sine nye måter å kombinere underholdning og journalistikk med politikk og feminisme, var bladet et uttrykk for hvordan kvinnebevegelsen i disse årene ble preget av, og selv bidro til, individualiserings-, intimiserings- og kommersialiseringsprosesser i det norske samfunnet.

 

Avhandlingens fokus ligger på den kulturhistoriske konteksten Sirene sprang ut av og grep inn i. Den undersøker hvordan Sirene utforsket og utvidet politikkbegrepet. I bladet ble politikk både forstått som et kritisk offentlighetsprosjekt og som en personlig, eksistensiell prosess. Denne politikkforståelsen vant gehør i Norge i begynnelsen av 1970-tallet, men ble utfordret både i og rundt bladets spalter utover tiåret, i takt med forandringer både i kvinnepolitiske miljøer og samfunnet for øvrig. Ettersom medieoffentligheten ble mer liberalistisk, og kvinnebevegelsen orienterte seg mer mot statlige institusjoner, mistet Sirene både sin forankring i de feministiske organisasjonene og sitt publikumsgrunnlag, og i 1983 måtte bladet legge ned.

 

Analysene bygger på lesninger av samtlige Sirene-blader og en rekke tekster som kan relateres til konteksten bladet var i dialog med. Gjennom å trekke tråder mellom Sirene og en rekke samtidige og fortidige tekster som diskuterer hva politikk er og bør være, forsøker avhandlingen å utvide perspektivet på den tidsperioden Sirene var en del av. Mens tidligere studier ofte har fokusert på kvinnebevegelsens følger for norsk politikkutforming, fokuserer avhandlingen på dens mer kulturelle og mentalitetsmessige uttrykk og betydninger. Den historiserer samtidig begreper som politikk og feminisme – og viser hvordan dette er kategorier som gis mening i samspill med konkrete historiske kontekster.

 

Personalia:
Synnøve Lindtner (f. 1974) kommer fra Bergen og er utdannet medieviter fra Institutt for informasjons- og medievitenskap (2006). Hun har vært stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap i perioden 2007 – 2013. Doktorgraden er en del av forskningsprosjektet FEMCIT. Lindtner jobber i dag som lektor i medie- og informasjonskunnskap ved Tanks videregående skole.