Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvilken betydning har Riksrevisjonens kontroll?

Kristin Reichborn-Kjennerud disputerer onsdag 28. mai 2014 kl. 10.15 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "DOES PERFORMANCE AUDITING MATTER? The government administration’s response to the performance auditing of the Norwegian Office of the Auditor General"

Hovedinnhold

Denne avhandlingen belyser, gjennom undersøkelser som både går i bredden og i dybden og som involverer ulike metoder, i hvilken grad og hvordan Riksrevisjonen påvirker forvaltningen med sine forvaltningsrevisjoner. Et hovedspørsmål er i hvilken grad demokratisk ansvarliggjøring kan oppnås gjennom forvaltningsrevisjon. Dette utforskes gjennom å undersøke forvaltningens reaksjon på Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner. Hovedkonklusjonen er at Riksrevisjonen har relativt stor innflytelse.

Avhandlingen undersøker i hvilken grad ansatte i forvaltningen selv opplever forvaltningsrevisjon som nyttig. Et stort flertall av de ansatte er positive til forvaltningsrevisjon. Det er en øket tendens til at de er positive når deres innspill blir hørt, når de ser konkret endring, når de opplever rapporten som god og har respekt for Riksrevisjonen som institusjon. Avhandlingen undersøker også i hvilken grad forvaltningsrevisjonsrapportene blir brukt til å stille statsråden til ansvar. Dette skjer i en tredjedel av tilfellene.

Hvilken oppfatning de offentlige ansatte har av forvaltningsrevisjonsrapportene de har vært involvert i varierer etter flere dimensjoner. Ansatte i direktoratene har større tendens til å oppfatte rapportene som gode enn ansatte i departementene. Toppledere er mer negative til rapportene enn mellomledere og ansatte uten personalansvar. Ansatte som har vært involvert i mer enn to forvaltningsrevisjoner er mer negative til rapportene enn de som har vært involvert i færre.

De praktiske implikasjonene av denne forskningen er at Riksrevisjonen bør legge stor vekt på å involvere de reviderte i alle stadier av forvaltningsrevisjonsprosessen. Samtidig så er det viktig å balansere lydhørheten med rollen som kontrollør. Riksrevisjonen skal ikke være et utredningsinstitutt for departementene, men et uavhengig eksternt kontrollorgan for Stortinget.

 

Personalia

Kristin Reichborn-Kjennerud har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er nå ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun vil fra 1. juli 2014 starte på en post.doc. ved høyskolen, der hun vil se de nordiske landenes riksrevisjoner i et komparativt perspektiv.