Hjem
Nye doktorgrader

Hva bestemmer fordelingen av bistand og lån?

Ingvild Nordtveit disputerer mandag 2. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors».

Hovedinnhold

Svært mange lav- og mellominntektsland har ikke tilgang til kapital fra private kapitalmarkeder, fordi de ikke vurderes som kredittverdige av private långivere. De er derfor avhengig av kapital fra andre kilder, som bistand og lån fra andre stater.

Avhandlingen består av tre artikler som belyser hvilke måter vestlige land gir bistand og lån til lav- og mellominntektsland. Blant hovedtemaene som er analysert er fordeling av generell budsjettstøtte over mottakerland og i hvilken grad mislighold av lån reduserer tilgangen på kapital, også fra stater og andre offentlige kreditorer. I avhandlingen analyseres også beslutningen om å kanalisere lån og støtte til lav- og mellominntektsland gjennom multilaterale organisasjoner som Verdensbanken og FN-organisasjoner, og dermed delegere ansvaret for bistandspolitikken til disse organisasjonene.

Blant annet viser resultatene i avhandlingen at vestlige giverland er mer selektive i valget av samarbeidsland ved fordeling av generell budsjettstøtte sammenlignet med andre bistandsformer, det vil si at de er mindre villig til å gi generell budsjettstøtte til land med relativt sett dårlige institusjoner og mindre effektive myndigheter. Mislighold av lån fører også til redusert tilgang på kapital i form av lån fra offentlige kreditorer for lav- og mellominntektsland. Det betyr at land i etterkant av mislighold ikke kan begrense kostnaden det innebærer å bli utestengt fra private kapitalmarkeder ved å ta opp lån hos offentlige kreditorer. Samtidig ser det ut til at bruk av multilaterale organisasjoner for å delegere bistand i større grad bestemmes av forhold i giverlandene, og ikke hvorvidt man kan forvente en sterkere positiv effekt av bistand på økonomisk vekst i mottakerlandene.

Personalia:

Ingvild Nordtveit (f. 1985) har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen. Veiledere har vært førsteamanuensis Rune Jansen Hagen ved UiB og professor Axel Dreher fra Universitetet i Heidelberg.