Hjem
Nye doktorgrader

Prostitusjon og menneskehandel

Synnøve Økland Jahnsen disputerer tirsdag 17. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel».

Hovedinnhold

I løpet av det siste tiåret har norske myndigheter utarbeidet fire handlingsplaner som på komplementerende vis er ment å oppfylle internasjonale konvensjoner gjennom samhandling og koordinering av innsatser og tiltak. Samtidig har politikere, samfunnsdebattanter og media vært delaktig i å skape økt bevissthet omkring menneskehandel. Mesteparten av denne oppmerksomheten har vært rettet mot å bekjempe prostitusjon og man kan si at det skarpe lyset mot en form for menneskehandel samtidig har stilt andre former i skyggen.

Jahnsens avhandling retter et kritisk blikk mot endringer i norsk prostitusjonspolitikk og stiller seg spørrende til ”modelltenkningen” som preger internasjonale prostitusjonsdebatter, der det ene lands tilnærming holdes frem mot det andre. Studien avdekker store variasjoner med hensyn til hvordan norsk prostitusjonspolitikk fortolkes og implementeres på lokalt nivå og illustrere med dette noen av de mange metodologiske grunnproblemene som preger menneskehandel som forskningsfelt.

Jahnsen anvender Janus-ansiktet som metafor for å beskrive et komplekst problemfelt der nye former for kriminalitetsbekjempelse, basert på prinsipper om null-toleranse, møter tradisjonelle prostitusjonspolitiske virkemidler, basert på prinsipper om inklusjon og toleranse. Jahnsen argumenterer for at retorikken som preger menneskehandelsfeltet og ny-ord som «exit-strategier» tåkelegger det faktum at politikken, slik den praktiseres, preges av at tradisjonelle velferdsstatlige verdier må vike i møte med restriktive innvandringspolitiske hensyn og at dette gjør at politikken implementeres selektivt, i den forstand at repressive maktformer først og fremst rettes mot utenlandske statsborgere.

Personalia:

Synnøve Økland Jahnsen (f. 1981) har mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Jahnsens doktorgradsprosjekt er del av forskningsprosjektet «Thought as Action. Gender, Democracy, Freedom» og tilknyttet Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK). Jahnsen er i dag ansatt ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen i Oslo.