Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Databasert billedanalyse ved kognitiv svikt hos eldre

Alexander V. Lebedev disputerer tirsdag 2. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Cognitive impairment in neurodegenerative diseases: insights from computational neuroimaging».

Hovedinnhold

I denne avhandlingen har Dr. Lebedev vist hvordan sviktende hukommelse ved Alzheimers og Parkinsons sykdom kan påvises tidlig i sykdomsforløpet ved å bruke nye og avanserte computer-baserte billeddiagnostiske metoder. Den økende forekomsten og de dramatiske konsekvensene av disse sykdommene medfører store utfordringer for helsevesenet og samfunnet som helhet, og utviklingen av nye og forbedrede diagnostiske metoder er derfor svært viktig.

Forskningen inngår i et nytt forskningsfelt i rivende utvikling, der kombinasjonen av datateknologi og nye billeddannende teknikker bidrar til enorme mengder ny informasjon om hjernens funksjon og struktur ved ulike hjernesykdommer.

I sin avhandling har Lebedev kombinert avansert teknologi og nye billeddiagnostiske metoder til å undersøke mekanismer for kognitiv svikt hos eldre, og identifisert viktige tekniske utfordringer knyttet til den kliniske anvendelsen av metodene, for eksempel utfordringer ved multisenter-studier og anvendelse av ulike elementer og egenskaper fra bildeanalysene. Lebedev har brukt analysemetoder som gir robuste modeller for identifisering, prediksjon, og differensiering av hjernesykdommer hos eldre, og metodene har vist seg stabile på tvers av ulike kohorter. Han har også beskrevet strukturelle og funksjonelle hjerneforandringer som har betydning for kognitive funksjoner ved Parkinsons sykdom.

Resultatene av arbeidet hans demonstrerer betydningen av computer-basert billedanalyse for forskning og klinisk praksis, og belyser viktige mekanismer i hjernen som har betydning for kognitiv svikt hos eldre. Dette bidrar til at vi i framtiden vil kunne påvise mer nøyaktig de tidligste hjerneforandringer som medfører kognitiv svikt ved vanlige hjernesykdommer som rammer eldre, og også bedre kunne forutsi hvordan forløpet for disse pasientene vil bli. Denne nye kunnskapen vil hjelpe leger til å sette tidligere og mer presise diagnose, og mer eksakt prognose, til en stor og økende pasientgruppe.

 

Personalia:

Alexander Lebedev (f. 1986) kommer fra Russland og ble utdannet lege ved St. Petersburgs medisinske universitet i 2010. Han har siden 2011 vært ansatt ved regionalt Senter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger Universitetssjukehus. Doktorgradsprosjektet utgår fra Klinisk Institutt 1 ved UiB og er finansiert av Norges forskningsråd og Helse Vest. Professor Dag Årsland vært hovedveileder, og Nils Erik Gilhus, Eric Westman, Mona K Beyer har vært bi-veiledere.