Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mors emosjonelle vansker påvirker samspillet med spedbarnet

Siv Skotheim disputerer torsdag 4. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Maternal emotional distress and early mother-infant interaction: Psychological, social and nutritional contributions».

Hovedinnhold

Spedbarn er motivert til å inngå i samhandling med sine omsorgsgivere fra fødselen av. De kan imitere ansiktsuttrykk og delta i følelsesmessige og gjensidig regulerende samspill med sine omsorgsgivere. Emosjonelle plager hos mor i perioden etter fødselen kan påvirke i hvilken grad mor inngår i denne typen samspill med spedbarnet, noe som kan være uheldig for barnets utvikling.

Skotheim har i avhandlingen sett på hvordan ulike forhold under svangerskapet henger sammen med emosjonelle plager hos mor etter fødselen, inkludert mors inntak av sjømat. I tillegg har hun sett på hvordan emosjonelle plager hos mor etter fødselen henger sammen med samspillsatferd hos tre måneder gamle spedbarn. Resultatene viste at sosial støtte fra venner virket inn på i hvilken grad mødre som opplevde emosjonelle plager under svangerskapet også hadde slike vansker etter fødselen. Et annet viktig resultat var at en lav marin omega-3 status hos mødrene under svangerskapet hang sammen med et høyere nivå av depressive plager hos mødrene etter fødselen.

I det tredje og siste arbeidet viste resultatene at tre måneder gamle spedbarn av mødre med moderate tegn på depressive plager hadde større vansker med å regulere sin oppmerksomhet mot mor under samspillet enn spedbarn med mødre uten tegn på depressive plager. Dette funnet tyder på at selv moderate symptomer på depressive plager hos mor er forbundet med økte vansker under samspill mellom mor og barn. Resultatene i avhandlingen utvider også vår forståelse av risikofaktorer for fødselsdepresjon, hvor mors inntak av sjømat også synes å ha betydning.

 

Personalia:

Siv Skotheim er født i Bergen i 1975 og er utdannet cand.polit. med hovedfag i psykologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Doktorgraden utgår fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)/Uni Research Helse og Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB, og er basert på et forskningssamarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Veiledere var professor Kjell Morten Stormark og forsker Hanne Cecilie Braarud.