Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Alternativ behandling for barn og ungdommer med ADHD

Nezla S. Duric disputerer torsdag 4. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Characteristics and treatment with Neurofeedback”.

Hovedinnhold

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en utviklingsforstyrrelse som rammer mellom tre og fem prosent av barnebefolkningen. Tidlig diagnostisering og riktig behandlig reduserer risiko for forekomst av andre psykososiale og akademiske vansker. Denne avhandlingen har sett nærmere på hva som er forekomsten og karakteristika hos barn og ungdommer med ADHD i en norsk klinikk, og hvilken effekt tradisjonell og alternativ behandling har, med fokus på kjernesymptomer.

De typiske tegnene på ADHD er vansker med å regulere områder som oppmerksomhet, impulsivitet, motorisk aktivitet og følelser. Barn med disse vanskene vil derfor ofte streve med å mestre utfordringer i både skolearbeid og sosialt samspill. Ulike behandlingsformer er benyttet. Neurofeedback er en av de alternative metodene. Neurofeedback er en form for atferdstrening med mål om å utvikle ferdigheter for selv-regulering av hjernens aktivitet.  

Avhandlingen består av en kontrollert, randomisert klinisk studie (RCT) av Neurofeedback(NF)-behandling for ADHD med tre armer: NF-behandling, standard farmakologisk behandling og en kombinasjon av disse. En populasjon på 253 barn og unge som møtte de diagnostiske kriteriene for hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD), i henhold til ICD-10 klassifikasjon av sykdommer i en treårsperiode, ble invitert, og nesten halvparten (130 deltakere) fullførte studien. Både barn og unge, foreldre og lærere rapporterte atferdsendringer med hensyn til kjernesymptomene for ADHD. 

Omtrent halvparten av barn og unge henvist for ADHD-symptomer til BUP Haugesund, Helse Fonna i en ettårsperiode møtte kriteriene for hyperkinetisk forstyrrelse i henhold til ICD-10.

NF-behandling synes så langt å kunne sammenlignes med standard medisinering. NF viste ingen signifikant forskjell i behandlingseffekt om det ble gitt alene, eller sammen med medisinen.

Neurofeedback viste lovende effekt og sammenlignbare resultater med psykostimulerende medisiner for ADHD-kjernesymptomer ble rapportert kort tid etter behandling.

 

Personalia

Nezla S. Duric har Medisinsk embetseksamen ved Universitet i Sarajevo, og videre autorisering ved Universitet i Oslo i 1994. Hun er utdannet øre-nese-hals-lege og barne- og ungdomspsykiater. Fra 2008-2012 var hun ph.d.-stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiB/RKBU Vest. Doktorgradsarbeidet er støttet av Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB og Helse Fonna. Hovedveileder: professor Irene Elgen, UiB, biveileder: professor Kjell Morten Stormark, RKBU. Duric ble tildelt Nasjonal BUP-pris i 2013 for dette arbeidet.