Hjem
Nye doktorgrader

Analyse og modellering av olje-egenskaper for flerfasemålere

Andreas Linge Tomren disputerer fredag 5. september 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Multivariate analysis and modeling of crude oil composition and fluid properties relevant for Multiphase Flow Metering”.

I oljeindustrien benyttes flerfasemålere for å måle mengden av olje, gass og vann som transporteres samtidig gjennom rør mellom forskjellige installasjoner. Typiske strømningsmålere er avhengig av bl.a. å kjenne de dielektriske egenskapene til råoljen for å beregne korrekte strømningsrater. Disse egenskapene er en funksjon av oljens kjemiske sammensetning, som er meget komplisert og vanskelig å analysere i detalj. Råoljens kjemiske sammensetning og fluidegenskaper vil variere mellom oljefelt og endre seg gjennom feltenes levetid.  En god kalibrering av strømningsmålere er derfor nødvendig for å oppnå presise målinger. Referanseverdiene som inngår i kalibreringen er basert på en komposisjonsanalyse, og det er viktig at denne er godt modellert. Dette er spesielt viktig på undervanns-installasjoner.

I denne doktorgradsavhandlingen har Andreas Linge Tomren undersøkt om modelleringen av referanseverdiene som inngår i kalibreringen av flerfasemålere kan forbedres. Dette har blitt gjort ved å undersøke sammenhenger og korrelasjoner mellom råolje-egenskaper, som tetthet, viskositet og permittivitet, og den kjemiske sammensetningen til råolje. Dette har ført til en økt forståelse av hvordan den kjemiske sammensetningen til råoljer påvirker elektromagnetiske målinger. Modellerbare sammenhenger har blitt avdekket, og en ny metode for beregning av fluidegenskaper er foreslått og testet. Vitenskapelig bevis har blitt gitt for at konseptet med å benytte indirekte målinger for å innhente viktige egenskaper i forbindelse med flerfasemåling fungerer. Arbeidet gir dermed et viktig bidrag for å øke nøyaktigheten og robustheten til flerfasemålere.

Personalia:

Andreas Linge Tomren er født i 1983 og vokste opp i Bergen. Han tok sin bachelor- og mastergrad ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen i 2003-2008, og startet sin ph.d. i oktober 2008. Prof. Tanja Barth (UiB), Dr. Kjetil Folgerø (CMR) og Prof. Johan Carlson (LTU) har vært veiledere. Prosjektet har blitt finansiert av Norsk Forskningsråd, Statoil og industripartneren Roxar gjennom «The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology» ved Christian Michelsen Research.