Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Psykisk sykelighet og dødelighet i et 20-årsperspektiv

Siri Nome disputerer mandag 20. oktober 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Burden of mental health in a period with profound organizational and ideological changes during two decades. A prospective longitudinal clinical study of the utility of beds, mortality, and causes of death in a psychiatric hospital with sector responsibility".

Hovedinnhold

Siri Nome disputerer mandag 20.oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The Burden of mental health in a period with profound organizational and ideological changes during two decades. A prospective longitudinal clinical study of the utility of beds, mortality, and causes of death in a psychiatric hospital with sector responsibility”.

Hensikten med studien var å undersøke pasientstatistikk, sykelighet og dødelighet for pasienter som ble innlagt på Sandviken psykiatriske sykehus i perioden 1985-2003. Opptrappingsplanen for psykisk helse (iverksatt 1999), finansiert ved tilskudd på 24 milliarder norske kroner, medførte en stor organisatorisk og strukturell omlegging av psykisk helsevern i Norge. Nedbygging av psykiatriske sykehus, markant økning av distriktspsykiatriske sentre og omlegging av styringen, etter retningslinjene av New Public Management, var noen av følgene.

I Hordaland fant vi en reduksjon av psykiatriske sykehussenger, og en dobling av polikliniske konsultasjoner pr. år. Ved Sandviken sykehus skjedde det fra 1995 til 2003 en fordobling av det årlige antall innlagte pasienter, opphold og førstegangs innlagte. Det årlige antall innlagte pasienter med misbruks-/alkoholproblematikk ble femdoblet, og tallet på pasienter med immigrantbakgrunn ble femdoblet.

Pasienter som ble innlagt Sandviken sykehus for første gang viste økende dødelighet, høyest hos de yngste pasientene, og like etter utskriving, mens dødeligheten i befolkningen gikk ned. En tredjedel av dødsfallene kom i løpet av to år etter første innleggelsen. Dødeligheten var 2,85 ganger høyere enn forventet for menn, 2,15 ganger for kvinner, og 5-7 ganger høyere for pasienter med misbruks-/alkoholproblematikk, samtidig som dødeligheten i befolkningen økte. Også pasienter uten misbrukerproblematikk hadde økt dødelighet i perioden. Median-tap i levealder for pasientene som var yngre enn 65 år ved første innleggelse var for menn/kvinner respektive 26,95/23,96 år. Pasientgruppen hadde like mye overdødelighet av naturlige som av unaturlige årsaker, med hjertekarsykdom som hyppigste dødsårsak. Mannlige pasienter hadde høyere dødelighet enn kvinnene for alle dødsårsaker, bortsett fra død ved selvmord. Vi fant økt og like stor selvmordsrisiko for pasientene i alle aldersgrupper. Yngre mannlige pasienter med misbruksproblematikk hadde en særlig høy overdødelighet av unaturlige dødsårsaker.

 

Personalia:

Siri Nome har naturvitenskapelig og medisinsk embetseksamen fra UiB, og ble spesialist i psykiatri i 1991. Hun har jobbet ved Sandviken sykehus siden 1985, fra 1992 som avdelingsoverlege, sjeflege fra 1994-97, og leder for kompetansesenteret for Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri fra 1999. Fra 1994 har hun vært universitetslektor ved Psykiatrisk institutt (20 prosent). Avhandlingen utgår fra Klinisk  institutt 1. Professor Fred Holsten har vært veileder.