Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fars psykiske helse og barns tidlige utvikling

Anne Lise Kvalevaag disputerer onsdag 26. november 2014 for ph. d.-graden ved Universitetet i Bergen medavhandlingen: ”Fathers’ mental health and child development. The predictive value of fathers’ psychological distress during pregnancy for the social, emotional and behavioral development of their children”.

Hovedinnhold

Målet for denne studien var å undersøke sammenhengen mellom fedrenes psykiske helse i svangerskapet og barns tidlige utvikling. Deltagere fra hele Norge som deltok i Mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet i perioden 1999-2008, har svart på spørreskjema om graviditet og om mor, barn og fars psykiske helse. Studien bygger på informasjon fra 31663 barn og deres foreldre.

Det ble funnet en sammenheng mellom fedrenes psykiske vansker, som symptomer på angst og depresjon i svangerskapet, og barns emosjonelle vansker, atferdsvansker og sosiale fungering. Denne risikoen kan identifiseres allerede tidlig i svangerskapet.

Tre prosent av fedrene rapporterte høgt nivå av psykiske vansker på et selvrapporteringsinstrument; Symptom Checklist- 5 (SCL-5). Fem prosent av mødrene rapporterte tilsvarende, og 3,6 prosent av foreldrene rapporterte at de samtidig hadde høgt nivå av psykiske vansker.

Videre viste studien at når begge foreldrene rapporterte høgt nivå av psykiske vansker i svangerskapet, ble risikoen for emosjonelle vansker hos barna ved tre års-alderen fordoblet.

Studien viste at slåing hos barn er hyppig forekommende atferd fra ett års alder, men avtar betydelig i hyppighet etter tre års alder. 16 prosent av barna i dette utvalget slår fortsatt ved fem års alder. Fedres psykiske vansker i svangerskapet økte risikoen for at jentene i utvalget fortsatt slår andre ved fem års alder.

Til nå har fedre har vært underrepresentert i studier av barn og unges vansker med adferd og psykososiale forhold. Denne studien belyser fars rolle i barns tidlige utvikling. En implikasjon av våre resultater er at også fars psykiske helse bør komme på dagsorden i svangerskapsomsorgen.

Personalia:

Anne Lise Kvalevaag har embetseksamen i psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1982, og er spesialist i klinisk psykologi (1990) og klinisk psykologi barn og unge (1995). Hun er tilsatt i Helse Fonna, tilknyttet The Graduate School of Clinical and Developmental Psychology, Det Psykologiske fakultet, UiB. Hovedveileder har vært Eva Biringer, Helse Fonna, og biveiledere har vært Odd E. Havik, Det Psykologiske fakultet, UiB og Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet, Uni Research og Helse Fonna.