Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Elektrokonvulsiv behandling av bipolar depresjon

Ute Kessler disputerer fredag 28. november 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Electroconvulsive therapy for bipolar disorder depression: Effects on depressive symptoms and cognitive function”.

Hovedinnhold

Bipolar lidelse er en sykdom kjennetegnet av perioder med endret stemningsleie, som mani og depresjon. Spesielt de depressive fasene kan være langvarige, vanskelige å behandle, og til stor belastning for pasienten. Medikamenter er et vesentlig element i behandlingen, sammen med ulike former for samtaleterapi. De viktigste medikamentene er stemningsstabiliserende preparater, antipsykotika og antidepressiva. Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er et behandlingsalternativ når den medikamentelle behandlingen svikter.

Denne avhandlingen handler om akutt behandling av alvorlig bipolar depresjon. Målet med doktorgradsarbeidet var å undersøke hvorvidt pasienter med utilstrekkelig effekt av forutgående medikamentell behandling har best effekt av å intensivere den medikamentelle behandlingen ytterligere eller skifte til ECT.

Studien påviste at en stor andel av pasientene har betydelige kognitive vansker under den depressive episoden. Etter seks uker med enten intensivert medikamentell behandling eller en serie med ECT viste studien at de depressive symptomer ble mest redusert ved ECT. I takt med bedring av depressive symptomer ble den generelle kognitive fungeringen forbedret, uavhengig av hvilken behandling pasientene fikk. Studien viste imidlertid også at erindringer knyttet til personlige opplevelser (autobiografisk hukommelse) påvirkes mer av ECT enn medikamentell behandling.

Avhandlingens hovedfunn støtter bruk av ECT ved behandling av bipolar depresjon, spesielt når målet er rask bedring av depressive symptomer. Funnene understreker viktigheten av å ta hensyn til den reduserte kognitive fungeringen i møtet med pasienter med pågående bipolar depresjon. Avhandlingen er del av en større studie som også undersøker langtidseffekten av begge behandlingsalternativene.

 

Personalia

Ute Kessler (f. 1971) er utdannet lege fra Universitetet i Greifswald, Tyskland. Siden 2008 har hun vært ansatt som overlege ved Haukeland sykehus, Klinikk for Psykosomatisk Medisin. Hun har under doktorgradsarbeidet vært tilknyttet Bipolar Research and Innovation Network, Norway (BRAIN), med Arne Vaaler som hovedveileder. Arbeidet har vært finansiert av Helse Vest og utgår fra et samarbeid mellom Regionalt forskningsnettverk for stemningslidelser (MoodNet) og Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.