Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Gir lokal medvirkning makt?

Orest Sebastian Masue disputerer fredag 5. desember 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Empowerment of School Committees and Parents in Tanzania: Delineating Existence of Opportunity, Its Use and Impact on School Decisions”.

Hovedinnhold

Avhandlingen undersøker i hvilken grad medlemmer av lokale skolekomiteer i Tanzania får økte muligheter for å påvirke skolenes drift og utvikling. Den bygger på spørreundersøkelser og intervjuer blant såvel medlemmer som ikke-medlemmer av slike komiteer, og den sammenligner ulike gruppers syn på hvilke muligheter de har for påvirkning, i hvilken grad de utnytter disse mulighetene, og om deres påvirkning er reell. I den forbindelse utvikles det en spesifikk metode for å måle medlemmenes makt og innflytelse på skolenes drift og utvikling.

Resultatene av studien viser at medlemmer av skolekomiteene synes de har relativt gode muligheter for å delta ved viktige avgjørelser, mens de i noe mindre grad føler de er i stand til å utnytte disse mulighetene til faktisk å påvirke beslutninger. Medlemmer synes imidlertid å være bedre i stand til å utnytte mulighetene enn foreldre som ikke er medlemmer av komiteene. Resultatene viser også at menn i stor grad dominerer beslutningsprosessene omkring skolenes drift og utvikling. Det siste kan tilskrives en patriarkalsk samfunnskultur som generelt favoriserer menns deltagelse framfor kvinner.

Studien konkluderer med at skolekomiteene kan være viktige arenaer for lokal medvirkning, men at det her finnes et uutnyttet potensiale. Det kan derfor være ønskelig med økt bevisstgjøring omkring deres rolle og virksomhet i forhold til skolene, både blant foreldre og medlemmer av komiteene.

Personalia:

Orest Sebastian Masue (født 1971) er tanzaniansk statsborger og har undervist i offentlig administrasjon ved Mzumbe University i Tanzania siden 2007. Han har tidligere blant annet vært lærer i ungdomsskolen og arbeidet med bistand til landbruket i Tanzania. I tillegg til universitetsstudier i hjemlandet har Masue mastergrad fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB i 2010.