Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fastlegen, medisinsk uforklarte helseplager og sykefravær

Aase Aamland disputerer fredag 16. januar 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle”.

Hovedinnhold

Begrepet medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) er et samlebegrep for  helseplager med subjektive symptomer uten objektive funn, slik som fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom og irritabel tarmsyndrom. Sykefravær i Norge og andre land er ofte forårsaket av uforklarte helseplager.

Doktorgradsarbeidet viser at pasienter med MUPS utgjør en av de vanligste pasientgruppene i allmennpraksis, og at fastlegene har en nøkkelrolle i utredning og oppfølging av disse pasientene. Fastlegene tilbyr ofte støttesamtaler, og forskriver forholdsvis lite medisiner. Selv om pasienter med MUPS har mange likheter, viser studien også variasjoner med hensyn til sosial bakgrunn, samtidig forekommende psykisk sykdom og yrkesdeltakelse For langtidssykemeldte pasienter med MUPS kan fastlegen være en viktig støttespiller for å motvirke ytterligere negative marginaliseringserfaringer. Ingen systematiske tiltak har hittil påvirket sykefraværet blant pasienter med MUPS.

Avhandlingen bygger på en systematisk oversikt over eksisterende forskning, en kartleggingsstudie fra norsk allmennpraksis og fokusgruppeintervjuer med langtidssykemeldte pasienter med MUPS.

I fremtiden bør uforklarte helseplager løftes ytterligere frem i legers grunnutdanning og allmennlegers videre- og etterutdanning. Kunnskap om hvordan menneskers biologi og miljø står i sammenheng bør endelig avlive det utdaterte skillet mellom kropp og sjel. Hvorvidt sykefravær er et hensiktsmessig utfallsmål i fremtidige effektstudier er diskutabelt.

 

Personalia

Aase Aamland (f. 1976) er fra Lillesand og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2002. Hun har siden 2005 arbeidet som fastlege ved Vennesla Legesenter og ble spesialist i allmennmedisin i 2012. Doktorgradsarbeidet utgår fra Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (Uni Research Helse) og Forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Universitetet i Bergen). Veiledere har vært Erik L. Werner og Kirsti Malterud.