Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Musikk i offentligheten

Torgeir Uberg Nærland disputerer onsdag 21. januar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Music and the public sphere. Exploring the political significance of Norwegian hip hop music through the lens of public sphere theory”.

Hovedinnhold

Med utgangspunkt i offentlighetsteori utforsker Uberg Nærland i denne avhandlingen politiske dimensjoner ved musikk, med hovedvekt på norsk hip hop-musikk. Gjennom kasus-studier, som inkluderer kvantitative smaksundersøkelser i politiske grupperinger, intervjustudie av artister, musikalsk-estetisk nærlesning samt analyse av offentlig resepsjon, undersøker denne avhandlingen empirisk hvordan musikk på ulike måter kan inngå som en del av de demokratisk sentrale prosessene som finner sted i offentligheten. Med vekt på Jürgen Habermas offentlighetsteori utforsker og diskuterer denne avhandlingen også offentlighetsteoriens forklaringskraft ovenfor estetiske uttrykksformer som musikk, og videre hvordan den politiske betydningen av musikk kan forstås innenfor rammene av en deliberativ demokratimodell.

Avhandlingen finner at (hip hop-) musikk utgjør et potensielt viktig supplement til tradisjonell og verbalt basert offentlig politisk diskurs, hvor musikk  under bestemte forutsetninger kan innebære estetisk artikulering av politiske holdninger og erfaringer. Videre vises det i avhandlingen hvordan den offentlige samtalen som musikk noen ganger blir gjenstand for, eller igangsetter, kan inngå i prosesser for offentlig politisk meningsdannelse. Et sentralt teoretisk bidrag i avhandlingen er at den gjennom kombinasjon av ulike metoder og supplementær teori viser hvordan den offentlighetsteoretiske tradisjonen kan settes i spill for å forstå hvordan også estetiske uttrykksformer som musikk inngår som en del av det deliberative demokratiets anatomi.

 

Personalia:

Torgeir Uberg Nærland (f. 1979). er oppvokst i Sandnes Han har en BA (hons)-grad i Media and Communication studies fra Glasgow Caledonian University og mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har innehatt stillingen som universitetsstipendiat ved samme institutt siden 2010, hvor han nå også jobber som forsker.  Veiledere på prosjektet er Jostein Gripsrud, Jan Fredrik Hovden og Simon Frith.