Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

Behandling av kronisk nyresvikt

Inger Hjørdis Bleskestad disputerer torsdag 22. januar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Markers of disturbed mineral metabolism in chronic kidney disease — with emphasis on kidney transplant patients”.

Hovedinnhold

Hjerte‐ og karsykdom er hovedårsak til sykelighet og dødelighet hos pasienter med kronisk nyresvikt. Det er fortsatt en betydelig overdødelighet, selv etter en vellykket nyretransplantasjon. Behandling rettet mot klassiske risikofaktorer som høyt blodtrykk og  høyt kolesterol har ikke gitt tilstrekkelig effekt. Forstyrrelser i mineralmetabolismen regnes blant de ikke-tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Gjennom Norsk Nefrologiregister ble alle pasienter med et velfungerende nyretransplantat i Norge identifisert. Over halvparten hadde forstyrrelser i mineralmetabolismen målt ved forhøyet parathyreoideahormon (PTH); sekundær hyperparathyreoidisme. Videre fant vi at slike forstyrrelser var assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom, tap av transplantat og død.

Hos nyretransplanterte pasienter ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) fant vi at forstyrrelser i mineralmetabolismen, målt ved bl.a. forhøyet PTH og fibroblast growth factor 23 (FGF23), var tilstede mer enn ti år etter en vellykket transplantasjon.

En mulig forklaring er at forstyrrelser i mineralmetabolismen utvikler seg før transplantasjonen og vedvarer lang tid etter transplantasjonen. Hvordan vi bør behandle pasientene for å forhindre at disse forstyrrelsene får utvikle seg, krever imidlertid langvarige studier.

Vi gjorde videre en studie for å måle effekten av behandling for sekundær hyperparathyreoidisme på FGF23 nivåene. 21 pasienter ved SUS deltok. Vi fant en tendens til reduksjon i FGF23 nivåene ved behandling med fosfatbinder, mens FGF23 syntes å stige ved behandling med aktivt vitamin D. Større studier må imidlertid til for å kunne konkludere sikkert.   

 

Personalia:

Inger Hjørdis Bleskestad (født 1962) avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1988. Hun er spesialist i indremedisin og endokrinologi og har arbeidet som lege ved SUS siden 1991. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Lasse G Gøransson og biveileder førsteamanuensis Harald Bergrem.