Hjem
Nye doktorgrader
ny doktorgrad

22. juli i bilder

Anne Hege Simonsen disputerer fredag 23. januar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Tragediens bilder – et prosessuelt perspektiv på nyhetsfotografier fra 22. juli”
.

Hovedinnhold

Vi bruker fotografier til å tenke med. Journalistiske fotografier bidrar hver eneste dag til vår forståelse av verden omkring oss. Fotografiene utfordrer, bekrefter, understreker og endrer, og de er aldri entydige. Dette gjelder ikke bare de store ikonene, men også de mer ordinære journalistiske fotografiene som ofte framstilles primært som dokumentasjon og bevisførsel.

Denne avhandlingen analyserer et utvalg journalistiske bilder fra terroraksjonene 22. juli 2011 og månedene etter, gjennom å studere hvilke sosiale og symbolske prosesser de springer ut av og virker tilbake på. Analysen bruker sosialantropologen Victor W. Turners teori om sosiale drama som en overordnet innfallsvinkel. Sosiale drama er delt inn i ulike faser som alle skaper ulike former for journalistiske fotografier, der bildene møtes med og springer ut av ulike krav og forventninger.

I den første fasen er det selve hendelsene som skal forstås og dokumenteres. De journalistiske fotografiene forteller ikke bare om kaoset og ødeleggelsene som oppsto etter terroraksjonene, men også om hvor ubegripelige de ble opplevd å være. Et interessant moment fra denne fasen er at det var sentrale forskjeller i måten terroraksjonene ble bildelagt i Norge og i utlandet. Deretter følger en fase preget av sorg og samhold, men også konflikt og aggresjon. Fotografiene både kanaliserer og konsoliderer alle disse til dels motstridende reaksjonene og bidrar slik til å utforme viktige politiske fortellinger. I den tredje fasen står rettssaken mot terroristen sentralt, som et viktig ledd i samfunnets forsøk på å reparere seg selv. Her ser vi blant annet hvordan små nyanser i avisenes bildebruk gir seg til dels store utslag i redaksjonenes symbolske konseptualisering av denne prosessen.

Avhandlingen viser at det vi med Elizabeth Edwards kan kalle journalistiske fotografiers ”sosiale biografi”, der det å studere fotografiet i prosess står sentralt, åpner for en nyansert, kompleks og finmasket forståelse av det journalistiske fotografiets virkekraft i sine mange og skiftende relasjoner.

 

Personalia:
Anne Hege Simonsen (født 1965) er førstelektor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for journalistikk og mediefag. Hennes akademiske bakgrunn er cand. polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Hun har i tillegg bakgrunn som medieforsker, journalist, redaktør og faglitterær forfatter.