Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Omstridte naturressurser i Andesfjellene

Siren Therese Sælemyr disputerer fredag 30. januar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Contested Resources: Landscapes of matter, mind and practice in the North Peruvian Andes».

Hovedinnhold

Naturresurser defineres i kraft av den nytteverdi vi mennesker tillegger dem. Vi utnytter ressurser i henhold til varierende behov og ulike kulturell forståelse. Vår ressursutnyttelse former landskap – både i direkte utforming og i kraft av hvordan vi opplever dem. Dersom en ressurs anses som knapp, eller ulike aktører har ulike behov, meninger eller grad av makt, kan det fort bli strid om bruken av ressursene.

Avhandlingen omhandler lokale småbønder i Andesfjellene (Peru) og deres ressursforvaltning – som stadig utfordres, både av naturskapte og sosialt dannede fenomen. Sælemyr ser på hvordan sedvane, dvs. «slik vi pleier å gjøre det», utvikles, dels i konflikt med formell lov. Brå, eller mange sammenfallende hendelser ser ut til å ha større betydning for sedvaneendring enn gradvise prosesser. Lokale (heller enn nasjonale) løsninger oppnår oftere lokal aksept. Hun viser hvordan tilsynelatende nøytrale regler kan slå skjevt ut, og i praksis gi kvinner mye ansvar uten tilsvarende innflytelse over beslutningsprosesser. Til sist tar hun for seg ulike forståelser av årsakssammenheng. Mens deler av lokalbefolkningen setter sin lit til overnaturlige makter tar kommunal forvaltning og frivillige organisasjoners prosjekter utgangspunkt i «vestlig» ressursforvaltning. Når vestlig forvaltning implementeres i Andesfjellene møtes to verdener. Troen på rituelle bad som helsebringende, eller at en bestemt plante kan passe kyr på beite mot offergaver, står i sterk kontrast til vestlig rasjonalitet vedrørende jordbruksproduksjon, klimaendringer, avskoging og hygiene. Dette kan skape misforståelser og manglende respekt mellom utenforstående og lokale, og vanskeliggjøre samarbeid om ressursforvaltningsprosjekter. Lokale myndigheter spiller en nøkkelrolle i å navigere mellom utenforstående organisasjoners gode intensjoner og lokalbefolkningens virkelighet. For å lykkes med prosjekter bør en være klar over lokal sedvane og virkelighetsforståelse, og våken overfor hvordan regler slår ut for ev. marginale grupper.

 

Personalia:

Siren Therese Sælemyr (f. 1975) er Cand. Mag. (1997) og Cand. Polit. (2002) fra NTNU. Fra 2004 har hun hatt stipendiatstilling ved Institutt for geografi, UiB. Avhandlingsarbeidet fikk støtte fra Norges Forskningsråd. Hun har hatt lengre forskningsopphold i Ecuador og Peru. Senere har hun vært tilknyttet Unifob Global og UiB Global, og jobber nå som planlegger og utreder ved Opus Bergen AS.