Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kroppsbildeforstyrrelser og spisevansker blant barn og unge

Liv Sand disputerer onsdag 4. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Body image distortion and eating disturbances in children and adolescents».

Spisevansker har økt blant barn og unge i løpet av de siste tiårene, både i form av unødvendig slanking og økt overvekt. Sand viser i avhandlingen at spisevansker kan henge sammen med urealistiske kroppsoppfatninger. Kroppsbildeforstyrrelser var særlig fremtredende blant barn og ungdommer med tegn til spisevansker eller overvekt. Jenter med risiko for spisevansker hadde en tendens til å overvurdere sin egen kroppsstørrelse, mens guttene oftere undervurderte egen kroppsstørrelse. Avhandlingen viser også at en betydelig andel av ungdommer med overvekt oppfatter seg selv som normalvektige. Foreldrene viste en liknende tendens til å feilvurdere ungdommenes vektstatus. De undervurderte vektstatusen til en av tre jenter med overvekt og tilsvarende en av ti gutter.

Ungdommer som var undervektige eller normalvektige, men som likevel opplevde seg som for tykke, viste høyere nivå av spisevansker og mentale helseplager enn de som ikke overvurderte egen vekt.

Avhandlingen er basert på data fra Barn i Bergen-studien ved RKBU Vest, Uni Research Helse. Svar fra ungdommer og foreldre om kroppsbilde, spisevansker og mentale helsevansker ble benyttet, og en digital metode for å kartlegge kroppsbilde ble prøvd ut. Kroppsbildeforstyrrelser ble definert som urealistiske oppfatninger av henholdsvis vektstatus og kroppsstørrelse. Resultatene analysert og tolket innen rammen av sosial sammenlikning, kognitive bias og rådende kroppsidealer for jenter og gutter.

Funnene i doktorgraden bekrefter at det er viktig å kartlegge hvordan barn og unge i kjente risikogrupper oppfatter egen vekt og kroppsstørrelse. Spisevansker og overvekt hos unge kan svekke både fysisk, psykisk og sosial fungering, og mer kunnskap om kroppsbildeforstyrrelser kan bidra til å forebygge slike tilstander. Det er også behov for familiebaserte tiltak for å sikre et realistisk kroppsbilde og sunne spisevaner blant barn og unge.

 

Personalia:
Liv Sand (f. 1973) er utdannet psykolog fra UiB i 2003. Hun ble ansatt i Dobbelkompetanseprosjektet for psykologer i 2004. Stipendiatet var tilknyttet Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Forskningsprosjektet var en del av Barn i Bergen-studiet ved RKBU Vest, Uni Research Helse, med Kjell Morten Stormark som hovedveileder og Bryan Lask som biveileder. Sand har fullført klinisk spesialisering ved Helse Stavanger (BUPA) i den kliniske delen av Dobbelkompetanseprosjektet.