Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kvinner, kjønn og materiell kultur i middelalderens Bergen

Sigrid Samset Mygland disputerer fredag 6. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Gender and Material Culture. Women in Medieval Bergen. A Contextual Analysis of Gender-Related Artefacts from Bryggen in Bergen, 1170–1476".

Hovedinnhold

Avhandlingen tar for seg hvordan spor etter kvinner, men også menn og barn, kan identifiseres i det arkeologiske gjenstandsmaterialet fra Brygge-gravningene i Bergen, datert 1170–1476. Hvilke aktiviteter de ulike gjenstandene avspeiler innenfor den arkeologisk dokumenterte bygårdsstrukturen her står også sentralt. Sosiale og etniske aspekter trekkes inn, med særlig fokus på etableringen av det Hanseatiske kontor i 1360-årene – et mannlig, tysk samfunn som kom til å fortrenge en opprinnelig bosetning bestående av lokale menn, kvinner og barn. Mygland belyser sosiale strukturer gjennom et tidsrom preget av store endringer, med vekt på kvinners rolle og tilstedeværelse, kjønnssammensetning, familiebosetning og hushold.

Kjønnsrollesystemet er ikke en gitt størrelse med et fast innhold, og det kan ikke uten videre antas at arkeologiske gjenstandskategorier tradisjonelt forbundet med kvinner ble brukt av denne gruppen også i de få og mannsdominerte middelalderbyene i Norge. Det argumenteres likevel for et relativt stabilt og tradisjonelt kjønnsrollemønster med røtter i det rurale samfunnet i middelalderens Bergen. Samtidig understrekes en kontekstuell tilnærming, der gjenstandenes kjønnsrelasjon vurderes i sin historiske, sosiale og fysiske sammenheng.

Studien peker på en kontinuerlig tilstedeværelse av kvinner på Bryggen mellom 1170 og 1476, men i minkende grad etter 1200. I samme periode øker innslaget av utenlandske impulser, mens sporene etter mannlige arbeidere og barn er underrepresentert. Materialet gir ikke et entydig svar på hvilke roller kvinnene fylte, men kan tolkes i retning av en økende andel enslige arbeidere og tjenere. Etter etableringen av Det tyske kontor blir de såkalte kvinnegjenstandene færre. Samtidig var kvinner fortsatt til stede, og kan nå ha arbeidet også for utlendinger. I alt peker gjenstandsmaterialet på varierende grad av samhandling mellom personer av forskjellig kjønn, alder, status og etnisitet gjennom hele høy- og senmiddelalderen.

 

Personalia:
Sigrid Samset Mygland er født i 1977, og kommer fra Ålesund. Hun tok hovedfag i arkeologi ved Universitetet i Bergen i 2003. Siden har hun hatt ulike engasjement innen forskning, forvaltning og formidling ved Universitetsmuseet i Bergen, Bryggens Museum, NIKU og Sogn og Fjordane Fylkeskommune.