Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Overlevelse etter hjertestans utenfor sykehuset

Thomas Werner Lindner disputerer torsdag 26. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “ Epidemiology, treatment and outcome of out-of-hospital cardiac arrest”.

Hovedinnhold

Hvert år dør rundt 500 000 mennesker av uventet hjertestans utenfor sykehus (out-of-hospital-cardiac arrest) i den vestlige verden. Det er store forskjeller i overlevelsen av hjertestanspasienter. Tidligere studier har vist at mye av ulikhetene skyldes variasjoner i behandling på åstedet og under det påfølgende sykehusoppholdet.

Lindner har i sin avhandling undersøkt hyppigheten av hjertestans utenfor sykehus i Stavanger-regionen samt hvilke faktorer som kan forbedre overlevelsen. og hvordan det på lengre sikt går med hjertestanspasienter som skrives ut fra sykehuset i live.

Lindner fant ut at den tidligere påviste høye overlevelsen i Stavanger-regionen har en økende trend. I perioden fra 2006-2008 overlevde 25 prosent av alle voksne pasienter med hjertestans av kardial årsak til utskrivelse fra sykehus, mens rundt 50 prosent av pasientene med såkalt støtbar rytme overlevde.  Lindner kunne knytte den økte overlevelsen til en signifikant økning i andelen som fikk hjerte-lunge-redning av lekfolk (fra 60 prosent til 73 prosent).

Nedkjøling (terapeutisk hypotermi) av bevisstløse pasienter etter hjertestans er en anerkjent metode for å beskytte hjernen og øke overlevelsen. I et samarbeidsprosjekt med universitetssykehusene i Oslo og Bergen kunne Lindner vise at terapeutisk hypotermi er i utbredd bruk, men varierer noe mellom de forskjellige sykehusene samt at eldre og kvinnelige pasienter hadde mindre sjanse for å få denne behandlingen og dermed en redusert sjanse for overlevelse.

Videre viste Lindner at den vellykkede behandlingen av hjertestanspasienter som ble utskrevet fra sykehus kan i snitt gi 23 vunne leveår. Den hyppigste dødsårsaken under sykehusoppholdet var hjerneskade, men det viste seg at den økte dødeligheten i årene etter utskrivelse i hovedsak skyltes hjertesykdom. 

Dette arbeidet har bidratt til å identifisere viktige faktorer for overlevelse etter hjertestans utenfor sykehus.

 

Personalia: 
Thomas Werner Lindner (f. 1967) avla medisinsk embetseksamen ved Johan Wolfgang Goethe Universitet i Frankfurt, Tyskland, i 1995. Han er spesialist i anestesiologi og jobber som overlege ved Stavanger universitetssjukehus og som fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2 (K2) ved Universitetet i Bergen, med finansiering fra RAKOS og Lærdal Fondet. Hovedveileder er professor E. Søreide, og bi-veiledere er professor H.M. Lossius og O.B. Nilsen.