Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Barn innlagt i sykehus før og nå

Else Mari Ruberg Ekra disputerer fredag 17. april 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Ha armslag og være omsluttet - En livsverdensfenomenologisk studie om erfaringer av å være innlagt i sykehus som barn med nyoppdaget diabetes i perioden 1950-1980 og i dag».

Hovedinnhold

Vilkårene for barn i sykehus har endret seg de siste tiårene, noe som kan sees i sammenheng med et endret syn på barn. Barns rettigheter er styrket gjennom FNs barnekonvensjon samt lover og forskrifter innen helsesektoren. Voksne som ble innlagt som barn og barn i sykehus i dag med diabetes er intervjuet om sine erfaringer fra sykehusoppholdet. Diabetes er en kronisk sykdom som årlig rammer over 300 barn i Norge.

Studien viser at å være innlagt i sykehus som barn omfatter en erfart spenning mellom sårbarhet og handlingsevne, både før og nå. Sårbarheten er knyttet til fremmedgjøring og passivitet og handlingsevnen til gjenkjennelse og aktivitet. Før kunne en innleggelse erfares som å være barn i en voksenverden. Barna erfarte å bli forlatt blant fremmede i ukjente omgivelser. Tilrettelegging for barn var svært begrenset og hjemlengsel og kjedsomhet var framtredende. Selv om barn som ble intervjuet om dagens situasjon også erfarte sykehuset som nytt og fremmed, var omgivelsene gjenkjennbare gjennom tilrettelegging og foreldrenes tilstedeværelse. Barna i dag blir inkludert i opplæringsprogram, mens barn tidligere i liten grad var involvert. Studien gir indikasjoner på at barn både før og nå ønsker å være involvert i sykdom og behandling, samtidig som de foretrekker å dele eller overlate ansvaret til voksne. Å leve med diabetes beskrives av begge informantgrupper som krevende. Studien gir innsikt i nødvendigheten av at helsepersonell tar barns stemme på alvor og lytter til deres erfaringer. For at barn skal føle seg møtt i sykehus er det viktig at helsepersonellet tar hensyn til barnas behov for både å ha armslag og å være omsluttet.

Avhandlingen utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin og er finansiert av Universitetet i Agder.

 

Personalia:

Else Mari Ruberg Ekra er fra Arendal. Hun er utdannet sykepleier (1978), har gjennomført studier i helse- og sosialadministrasjon, veiledningspedagogikk 1 og 2, grunnfag i sykepleievitenskap og tok cand.san graden ved Universitetet i Oslo i 2004. I perioden 1980-2000 arbeidet Ekra ved en barneavdeling, og siden 2000 har hun vært ansatt ved Universitetet i Agder. Doktorgradsarbeidet har vært utført under veiledning av professor Eva Gjengedal, professor Tora Korsvold og førsteamanuensis Gunnhild Blåka.