Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Gjentagelse av uønskede svangerskapsutfall i Tanzania

Michael Johnson Mahande disputerer torsdag 19. februar 2015 for ph.d.-graden med avhandlingen: "Recurrence of Perinatal death, Preterm birth and Preeclampsia in Northern Tanzania: A Registry Based Study".

Hovedinnhold

Noen kvinner har en høyere risiko for uheldige svangerskapsutfall. Dette gjenspeiles i en tendens til at disse utfallene gjentar seg i påfølgende svangerskap og tendensen kan uttrykkes som en risiko for gjentagelse. Gjentagelsesrisikoen er godt beskrevet i høyinntektsland for en rekke uønskede svangerskapsutfall. Selv om den generelle risikoen knyttet til svangerskap og fødsel er mye høyere i Tanzania og Afrika for øvrig, er lite kjent om gjentagelsesrisikoen for svangerskapsutfall i disse landene. I dette ph.d.-arbeidet ble det benyttet sykehusbaserte registerdata fra Kilimanjaro Christian Medical Centre i Tanzania for å beregne gjentagelsesrisiko for at barnet blir dødfødt eller dør i forbindelse med fødselen (perinatal død), for en for tidlig fødsel (preterm fødsel) og for svangerskapsforgiftning (preeklampsi). I tillegg ble risikoen for perinatal død beregnet ved gjentagelse av preterm fødsel og til slutt beregnet vi hvor mye gjentagelse av preeklampsi betydde for risikoen for perinatal død og preterm fødsel.

Studien viste at det var en 9,1 prosent risiko for gjentakelse av perinatal død. Gjentakelse bidro med 21,2 prosent av alle perinatale dødsfall i senere svangerskap. Det var 17 prosent risiko for å gjenta en preterm fødsel og dette bidro med 15 prosent av alle perinatale dødsfall i senere svangerskap. For preeklampsi var det en risiko på hele 25 prosent for gjentagelse i senere svangerskap. Kvinner som tidligere hadde hatt preeklampsi hadde betydelig økt risiko for å oppleve perinatal død, for tidlig fødsel og at barnet hadde lav fødselsvekt. Funnene tyder på at tettere oppfølging av kvinner som har opplevd en tidligere perinatal død, preterm fødsel eller preeklampsi kan bidra til å redusere forekomsten av uønskede svangerskapsutfall i Tanzania. Fødselshjelpere i Tanzania og ellers i Afrika bør prøve å identifisere gravide kvinner med tidligere uheldige utfall under svangerskapskontroll og gi dem tettere oppfølging. Mer forskning er nødvendig for å studere den praktiske nytten av slik oppfølging.

 

Personalia:

Michael Johnson Mahande ble født i Mwanza, Tanzania 28. november 1972. Hans veiledere har vært professor Rolv T. Lie og professor Anne K. Daltveit (begge ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB) og Dr. Rachel Manongi (Kilimanjaro Christian Medical University, Tanzania).