Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan organisere besetningen på Sjøforsvarets fregatter?

Tommy Krabberød disputerer fredag 8. mai 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Organizing for naval operations. Implementing mission command on board the Nansen-class frigates».

Hovedinnhold

Motivasjonen for denne studien var et spørsmål om hvordan man skulle organisere seg om bord på de nye norske Nansenklasse-fregattene. De nye fregattene er langt mer teknologisk avansert og de er fysisk mye større en de gamle fregattene som skulle erstattes. I tillegg har de 40 prosent færre mannskaper om bord enn sammenliknbare fregatter i andre NATO-land.  I følge den første skipssjefen om bord, vil det kreve en ny måte å tenke på for å få organisasjonen til å bli effektiv.

Avhandlingen tar utgangspunkt i antagelsen om at vellykket organisasjonsutvikling forutsetter en forståelse av hvordan den aktuelle organisasjonen fungerer, hvilke utfordringer den står overfor og hvilke variabler man kan jobbe med for å bli mer effektiv. Studien viser at Henry Mintzbergs anerkjente teori om organisasjonsdesign vil være et fruktbart verktøy for å forstå og utvikle en fregattorganisasjon.

Forsvaret har siden 1995 hatt en offisiell ledelsesfilosofi kalt oppdragsbasert ledelse. Denne filosofien har blitt den rådende oppskriften på hvordan militære organisasjoner skal ledes i den vestlige verden. Filosofien har utspring i hvordan de prøyssiske armeer skulle samhandle på 1800-tallet og har i liten grad blitt studert som en ledelsesfilosofi om bord på marinefartøy. Med utgangspunkt i antakelsen om at omgivelsene en organisasjon opererer i vil legge premisser for hva som er effektiv organisering, drøftes det i studien hvorvidt oppdragsbasert ledelse vil være en effektiv ledelsesfilosofi om bord. Konklusjonen på denne drøftingen er ja.

En rekke internasjonale studier har imidlertid vist at det er svært krevende å implementere oppdragsbasert ledelse. En av forklaringene på dette er at filosofien bryter med hva som anses som passende atferd i den gitte organisasjonen. Studien viser at dette kan være tilfelle i den rådende fregattkulturen, at oppdragsbasert ledelse bryter med hva som anerkjennes som god lederatferd.

 

Personalia:
Tommy Krabberød ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1995. Han har tjenestegjort på fregatt i Sjøforsvaret og er nå stabsoffiser på Avdeling for sjømakt og lederutvikling på Sjøkrigsskolen. Han er cand.polit. fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.