Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Brystsmerter på legevakten

Robert A. Burman disputerer fredag 12. juni 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Chest pain out-of-hours. Prospective studies on diagnostics and management in out-of-hours emergency primary health care in Norway».

Hovedinnhold

Forekomst, undersøkelser og behandling av pasienter med brystsmerter utenfor sykehus er blitt undersøkt i to forskningsprosjekter. Den første studien viste at brystsmerter er det hyppigst forekommende symptomet (22 prosent) blant dem som ringer nødnummeret 113 og som AMK-sentralen kategoriserer som mest alvorlig syke, såkalte «røde responser». Studien viste at de fleste pasientene med brystsmerter ble lagt inn på sykehus, men bare en firedel ble vurdert til å være alvorlig syke ved undersøkelsen. AMK-sentralene hadde betydelige vansker med å velge riktig hastegrad for pasientene; en for høy hastegrad kan bidra til raskere hjelp for flere pasienter, men er samtidig ressurskrevende og kan føre til samtidighetskonflikter for legevaktlegen og ambulansene.

Den andre studien undersøkte legevaktlegers diagnostikk, behandling og toleranse for risiko ved håndtering av brystsmertepasienter. De fleste pasientene ble undersøkt for mulig hjertesykdom, men pasientene hadde et stort spekter av ulike årsaker til sine brystsmerter, og under halvparten ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt.

Legevaktlegene var ganske ulike i sin håndtering, og ikke alle legene diagnostiserte pasienter i tråd med gjeldende retningslinjer og ny kunnskap. Forskjeller i “toleranse for risiko” har en stor innvirkning på hvordan legevaktlegene håndterer pasienter med brystsmerte. Studien viste også at legene varierte betydelig i hva som påvirker deres valg om pasientene skal innlegges i sykehus eller ikke. Det var ingen større forskjeller i «toleranse for risiko» mellom kvinnelige og mannlige leger, eller mellom uerfarne og erfarne leger. Funnene tyder på at legene bør få mer opplæring om hvordan brystsmertepasienter skal håndteres utenfor sykehus, med særlig fokus på risikovurdering for hjerteinfarkt og legens egen toleranse for risiko.

Personalia:

Robert A. Burman (f.1981) er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2007. Han har vært forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, siden 2009. Han arbeider nå også som allmennlege i spesialisering ved Vennesla legesenter og overlege ved Kristiansand legevakt. Doktorgradsarbeidet utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Steinar Hunskår og Erik Zakariassen.